Z życia PrzedszkolakówZ życia przedszkolaków

Co­dzien­nie w przed­szko­lu Zia­ren­ko dzie­je się ty­le cie­ka­wych rze­czy, że cza­sem nie spo­sób to wszyst­ko opi­sać. Dla­te­go mo­że­cie to wy­szt­ko zo­ba­czyć udo­ku­men­to­wa­ne na zdję­ciach.

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć