11 listo­pada w Koni­czyn­kach 

Przez cały tydzień roz­ma­wia­li­śmy o Polsce naszej ojczyź­nie, jej sym­bo­lach takich jak flaga czy godło. Słu­cha­li­śmy wielu wier­szy i utwo­rów o naszym pięk­nym kraju. Wysłu­cha­li­śmy przyj­mu­jąc wła­ściwą postawę nasz hymn „Mazurka Dąbrow­skiego”. Głów­nym celem w naszej Koni­czy­no­wej grupie było kształ­to­wa­nie w dzie­ciach przy­wią­za­nia do kraju ojczy­stego jego tra­dy­cji, kul­tury. Dzieci wyko­nały godła naszego kraju oraz flagi, z któ­rymi dekla­mo­wały wiersz „Powiewa flaga”, tań­czy­li­śmy „Kra­ko­wiaczka” oraz bawi­li­śmy się w zabawy do melo­dii „Płynie Wisła, płynie” – to był iście patrio­tyczny tydzień w naszej grupie.