Królestwo grzybów


Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki,
pozbieramy dziś.


Sto­krot­ki ca­ły mi­nio­ny ty­dzień roz­ma­wia­ły o kró­le­stwie grzy­bów. Za­sta­na­wia­ły się skąd bio­rą się grzy­by i gdzie je moż­na spo­tkać. Dzie­ci oglą­da­ły zdję­cia róż­nych kształ­tów grzy­bów i okre­śla­ły co im przy­po­mi­na­ją, czę­sto by­ły zdzi­wio­ne bo­gac­twem kształ­tów ja­kie moż­na spo­tkać. Te­ma­ty­kę grzy­bów po­sze­rzy­li­śmy o grzy­by mi­kro­skopijne, któ­re wi­dać tyl­ko przy uży­ciu ta­kie­go sprzę­tu jak mi­kro­skop. Ro­zma­wia­li­śmy o ple­śniach zdro­wych i nie zdro­wych dla na­szego or­ga­ni­zmu. Sto­krot­ki do­wie­dzia­ły się, jak nie­za­stą­pio­ne są droż­dże, że ser ple­śniowy jest smacz­ny, jak rów­nież na­sze le­ki, an­ty­bio­ty­ki i nie­któ­re wi­ta­mi­ny rów­nież ma­ją w swo­im skła­dzie grzy­by i to nie są te grzy­by z la­su. Ro­zma­wia­li­śmy też jak nie­bez­piecz­na mo­że być zaple­śniała żyw­ność i jak uważ­nie za­wsze trze­ba oglą­dać owo­ce i wa­rzy­wa ob­ser­wu­jąc, czy nie po­ja­wia­ją się na nich ozna­ki ple­śni. Te­go dnia wy­ko­na­li­śmy rów­nież eks­pe­ry­ment: czy grzy­by szyb­ko ro­sną ro­biąc za­czyn z droż­dży. Oka­za­ło się, że bar­dzo szyb­ko. Pod­su­mo­wu­jąc ca­ły ty­dzień upie­kli­śmy kru­che cia­stecz­ka w kształ­cie grzyb­ków. Sto­krot­ki po­zna­ły prze­pis, spraw­dzi­li­śmy czy wszyst­kie skład­ni­ki są i za­bra­li­śmy się do dzie­ła. Mu­szę przy­znać, że da­ło się za­uwa­żyć kil­ka ta­len­tów wy­bit­nych cu­kier­ni­czo. Wszyst­kie przy­go­to­wa­ne grzyb­ki by­ły nie tyl­ko ja­dal­ne ale i nie­zwy­kłych oraz nie­po­wta­rzal­nych ro­dza­jów.