Stokrotki przygotowują się do Świąt Wielkanocnych

 

Przy­go­to­wa­nia roz­po­czę­li­śmy od wyko­na­nia prac na kier­masz wielk­nocny. Sto­krotki wyko­nały stro­iki z samo­dziel­nie zasia­nej rze­żu­chy, zajączki oraz kurki. Dzieci zro­biły także prace pla­styczne przed­sta­wia­jące baranki wiel­ka­nocne. Omó­wi­li­śmy zna­cze­nie Wiel­ka­nocy oraz poszcze­gól­nych dni Tri­duum Paschal­nego. W Wielki Czwar­tek Sto­krotki zanio­sły dary zebrane w trak­cie kier­maszu wiel­ka­nocnego do pobli­skiej kan­ce­la­rii para­fial­nej ze świa­do­mo­ścią, że są one prze­zna­czone dla osób potrze­bu­ją­cych pomocy – każde dziecko niosło przy­go­to­wany wcze­śniej paku­nek z ogromną rado­ścią.