Skąd bie­rzemy węgiel, sól i cukier? – Sto­krotki eks­pe­ry­men­tują  

Sto­krotki w poszu­ki­wa­niu odpo­wie­dzi na powyż­sze pyta­nia zapo­znały się z pracą gór­nika oraz obej­rzały zdję­cia z kopalni soli i węgla. Zoba­czyły i dotknęły grudek węgla kamien­nego, obej­rzały grudkę soli. Wyko­na­li­śmy także eks­pe­ry­ment pole­ga­jący na roz­pusz­cze­niu soli w gorą­cej wodzie, po czym codzien­nie obser­wo­wa­li­śmy proces kry­sta­li­za­cji soli na umiesz­czo­nej w pojem­niku nitce. Podobny eks­pe­ry­ment wyko­na­li­śmy na temat cukru, w tym celu star­li­śmy buraka cukro­wego, wyci­snę­li­śmy sok, po czym przez dłuż­szy czas ocze­ki­wa­li­śmy na skry­sta­li­zo­wa­nie się cukru – udało się, po kil­ku­na­stu dniach na nitce poja­wił się cukier. Pod­czas doświad­cze­nia z cukrem nie obyło się bez pró­bo­wa­nia buraka cukro­wego oraz wyci­śnię­tego z niego soku: )