Kra­je i miesz­kańcy Azji

Przedsz­ko­la­ki w trze­cim tur­nu­sie wa­ka­cyj­nym po­zna­wa­ły naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ne kra­je Azji, ich kul­tu­rę i zwy­cza­je. Do­wie­dzia­ły, któ­ry kraj jest naj­więk­szy a w któ­rym miesz­ka naj­wię­cej lu­dzi, któ­ry sły­nie z kwi­tą­cej wi­śni i czy trud­no się pi­sze pę­dzel­kiem chiń­skie zna­ki. Na ko­niec wy­ko­na­li­śmy ja­poń­ski wa­chlarz, któ­ry w sam raz przy­dał się na ochło­dę w go­rą­ce dni.