Świę­to Nie­za­po­mi­naj­ki


Wie Pol­ska ca­ła, wie­dzą wszyst­kie dzie­ci,
że 15 ma­ja kie­dy słoń­ce świe­ci
(praw­da to świę­ta, to nie są baj­ki)
ob­cho­dzi­my Świę­to Nie­za­po­mi­naj­ki”


15 ma­ja Sto­krot­ki tak jak resz­ta przed­szko­la­ków ob­cho­dzi­ły Świę­to Pol­skiej Nie­za­po­mi­naj­ki. Świę­to za­ini­cjo­wał re­dak­tor An­drzej Za­lew­ski, któ­ry z ma­łej nie­za­po­mi­naj­ki uczy­nił sym­bol pa­mię­ci i mi­ło­ści do przy­ro­dy. Dla Sto­kro­tek nie by­ły to ob­ce kwia­ty, gdyż na po­cząt­ku wio­sny za­sa­dzi­ły je na ra­bat­ce przed przed­szko­lem, te­raz znów mo­gły się za­chwy­cać ich pięk­nem, do­tknąć i po­wą­chać je z bli­ska. Po roz­mo­wach do­ty­czą­cych wy­glą­du i miej­sca wy­stę­po­wa­nia – ogro­dy, la­sy, nad wo­dą, na po­lach, oka­za­ło się, że jest nie­zwy­kle po­pu­lar­nym kwiat­kiem i wszy­scy go zna­ją. Nie­za­po­mi­naj­ka to ta­ki pol­ski kwiat, któ­ry ma du­żo wdzię­ku a swym ko­lo­rem przy­po­mi­na po­god­ne nie­bo i czy­stą wo­dę. Sto­krot­ki wy­słu­cha­ły le­gen­dy, dla­cze­go nie­za­po­mi­naj­ki na­szą wła­śnie ta­ką a nie in­ną na­zwę, ale tez ukry­ta by­ła w niej wia­do­mość dla przed­szko­la­ków – dla­cze­go to świę­to jest tak waż­ne. Nie­za­po­mi­naj­ka przy­po­mi­na wszyst­kim o tym, że­by­śmy dba­li o przy­ro­dę, o nasz wspól­ny dom. Sto­krot­ki świę­tu­jąc w tym dniu, nie za­po­mnia­ły o in­nych gru­pach w na­szym przed­szko­lu, któ­re do­sta­ły od nich upo­mi­nek – ma­ły bu­kie­cik nie­za­po­mi­na­jek z po­zdro­wie­nia­mi. Na ko­niec każ­dy przed­szko­lak zro­bił wła­sny ko­szyk pe­łen nie­za­po­mi­na­jek, z kół ori­ga­mi – zdo­bią te­raz na­szą szat­nię. W ten spo­sób te nie­po­zor­ne, ale pięk­ne kwiat­ki bę­dą przy­po­mi­nać nam o tym, aby­śmy za­wsze pa­mię­ta­li o pięk­nie na­sze­go kra­ju, re­gio­nu i przy­ro­dzie.