Savoir vivre w Fioł­kach 

W ostatni dzień zajęć dydak­tycz­nych minio­nego tygo­dnia, sala Fioł­ków zamie­niła się w jadal­nie, a dzieci w gospo­da­rzy domów. Zada­niem dzieci było nakry­cie do stołu i zapre­zen­to­wa­nie na forum grupy zasad obo­wią­zu­ją­cych pod­czas spo­ży­wa­nia posił­ków. Przed­szko­laki z ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem odwzo­ro­wy­wały sche­mat uło­że­nia sztuć­ców oraz zastawy, a także tego jak posłu­gu­jemy się nożem i widel­cem.