Ster­czy w ścia­nie taki pstry­czek, Mały pstry­czek-elek­try­czek, czyli co Fiołki wiedzą o elek­trycz­no­ści 

Ostatni czas Fiołki spę­dziły roz­ma­wia­jąc o urzą­dze­niach elek­trycz­nych. Pod­czas kil­ku­dnio­wych zajęć przed­szko­laki, dowie­działy się skąd się bierze prąd i co to sieć ener­ge­tyczna. Fiołki przy pomocy włó­czek pod­jęły próbę stwo­rze­nia wła­snej sieci. Ponadto uwagę dzieci sku­piła żarówka, której dzia­ła­nie omó­wi­li­śmy na tle histo­rycz­nego roz­woju ener­ge­tyki.