Od jajka do kury – zaję­cia w Fasol­kach 

W okre­sie przed­świą­tecz­nym odbyły się w grupie Faso­lek zaję­cia „Od jajka do kury”. Fasolki miały okazję zoba­czyć zdję­cia kur z tego­rocz­nej wystawy, która odbyła się w Centum tar­gowo-wysta­wien­ni­czym przy ul. Dwor­co­wej. Poznały cykl roz­wo­jowy kury. W dal­szej części zajęć odbyły się doświad­cze­nia i eks­pe­ry­menty z jaj­kiem:  

  • Po czym można poznać, że jajko jest surowe czy ugo­to­wane?
  • Czy doniosę jajko – poda­wa­nie jajka w kole?
  • Pod­ska­ku­jące jajko – czyli co jest w sko­rupce?

Dużo przy­jem­no­ści spra­wiła rów­nież dzie­ciom zabawa mate­ma­tyczna z usa­dza­niem kur na grzę­dach oraz prze­li­cza­niem znie­sio­nych jaj.