Zabawy DARAMI FROEBLOWSKIMI w KONICZYNKACH 

Dzieci z Koni­czy­nek z darami Fro­ebla zapo­znały się już w tamtym roku. W tym roku kon­ty­nu­ujemy pracę z darami (naj­czę­ściej uży­wamy darów 7,8,9,10) przy każdej nada­rza­ją­cej się okazji np. bawiąc się w zabawy mate­ma­tyczne, kon­struk­cyjne czy ukła­da­jąc fan­ta­zyjne wzory, orna­menty. Ponie­waż służą one dzie­ciom do zabaw per­cep­cyjno – mani­pu­la­cyj­nych dzieci bardzo lubią korzy­stać z tego rodzaju mate­ria­łów są one bardzo przy­stępne, natu­ralne wyko­nane z drewna o przy­ja­znych kolo­rach i kształ­tach. Za pomocą darów możemy two­rzyć, ukła­dać fan­ta­zyjne wzory na para­so­lach, ukła­dać domy i domki, bawić się w róż­no­rodne zabawy darem 1 – kolo­ro­wymi piłecz­kami. Pro­stota darów daje wiele moż­li­wo­ści ich użycia czy to w ruchu (w zaba­wie utrwa­la­ją­cej zna­jo­mość kolo­rów), na płasz­czyź­nie (ukła­da­nie swo­jego godła wg wła­snej kon­cep­cji). Dzięki darom zabawa staje się nie­zwy­kle roz­wi­ja­jąca i twór­cza dla każdej z Koni­czy­nek i przy tym nigdy się nie nudzi ponie­waż każ­dego dnia każdy z darów może być innym ele­men­tem do zabawy jakim tylko zapra­gniedziecko.