Sto­krotki przy­go­to­wują się do Świąt Bożego Narodzenia  

Tuż przed Świę­tami Bożego Naro­dze­nia Sto­krotki wyko­nały mini cho­inki z maka­ronu, które ude­ko­ro­wały kora­li­kami, ceki­nami i wstąż­kami. Dzieci upie­kły teżpier­niczki oraz z ogromną rado­ścią ude­ko­ro­wały je lukrem i baka­liami. Uczest­ni­czy­li­śmy we wspól­nym ubie­ra­niu cho­inki przed­szkol­nej oraz ude­ko­ro­wa­li­śmy naszą salę wła­sno­ręcz­nie wyko­na­nymi stro­ikami z gałą­zek jodły i świerku. Naszym przy­go­to­wa­niom towa­rzy­szyło wspólne kolę­do­wa­nie oraz podzie­le­nie się opłat­kiemi zło­że­nie życzeń.