Koni­czynki w rado­snym ocze­ki­wa­niu na wigi­lijny wie­czór… 

Od 1 grud­nia w naszej grupie mamy kalen­darz adwen­towy, a w nim po jednym zada­niu na każdy dzień. Zada­nia zostały ukryte w kolo­ro­wych „sów­kach”, każ­dego dnia jedno z dzieci odrywa kolejne z zadań i wspól­nie je wyko­nu­jemy, następ­nie naszą „sówkę” przy­kle­jamy do dużego pla­katu nie­spo­dzianki, która zapeł­nia się wyko­na­nymi zada­niami, two­rząc pewną cało­ść… Cza­sami, jedno zadnie wyko­nu­jemy kilka minut, a cza­sami nasze zada­nia należą do bar­dziej cza­so­ch­łon­nych i roz­kła­damy je sobie na dwa dni. Mie­li­śmy już różne misje do wyko­na­nia, ukła­da­li­śmy i ozda­bia­li­śmy cho­inki z kloc­ków, darów, deko­ro­wa­li­śmy worek św. Miko­łaja, czy przy­go­to­wy­wa­li­śmy sanie świę­tego Miko­łaja, wyko­ny­wa­li­śmy ozdoby cho­in­kowe, a także szu­ka­li­śmy ukry­tych w sali słod­ko­ści i wiele innych. A przed nami jesz­cze wiele zadań – nie­spo­dzia­nek… Gru­dzień to w końcu bardzo nie­zwy­kły mie­siąc, a czas do świat to czas magiczny i nie­po­wta­rzalny.