Poziomki wysyłają kartki świąteczne

 

Wy­sy­ła­nie kar­tek świą­tecz­nych to już tra­dy­cja od lat zwią­za­na ze Świę­tami Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Mi­mo, iż w dzi­siej­szej do­bie cy­fry­za­cji czę­ściej wy­sy­ła­my ży­cze­nia za po­mo­cą sms-ów, e-ma­li czy por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych, to każ­dy wie, ile ra­do­ści spra­wia tra­dy­cyj­na, wła­sno­ręcz­nie wy­ko­na­na pocz­tów­ka przy­nie­sio­na przez li­sto­no­sza. Dla­te­go Po­ziom­ki po­sta­no­wi­ły pod­trzy­my­wać tę tra­dy­cję i wy­słać naj­bliż­szym kart­ki pocz­to­we z ży­cze­nia­mi. Naj­pierw sa­me wy­ko­ny­wa­ły pocz­tów­ki-we­dług wła­sne­go po­mysłu i wzo­ru. Na­stęp­nie z po­mo­cą Pa­ni Mo­ni­ki ad­re­so­wa­ły ko­per­ty i je ozda­bia­ły, a pew­ne­go dnia wy­bra­ły się na pocz­tę by wy­słać li­sty. Cier­pli­wie cze­ka­li­śmy w dłu­giej ko­lej­ce (jed­nak jesz­cze wie­le osób wy­sy­ła kart­ki świą­tecz­ne za po­śred­nic­twem tra­dy­cyj­nej pocz­ty;)) by ku­pić, znacz­ki, wła­sno­ręcz­nie je przy­kle­ić i wrzu­cić do skrzyn­ki. Ma­my na­dzie­ję, że na­sze kart­ki spra­wią du­żo uśmie­chu na twa­rzy bli­skich, a wszyst­kie ży­cze­nia speł­nią się już w te Świę­ta.