Wystawa prac Stokrotek w Bibliotece Miejskiej

 

Przez trzy ty­go­dnie Sto­krot­ki pra­co­wa­ły in­ten­syw­nie nad przy­go­to­wa­niem prac na wy­sta­wę z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Ori­ga­mi, któ­ry wy­pa­dał 24 pa­ździer­ni­ka. Sa­mo­dziel­nie wy­ko­na­ły za­pro­sze­nia dla Ro­dzi­ców, ale też i wszyst­kich Pań w przed­szko­lu, aby mo­gły ze swo­imi gru­pa­mi pójść i po­dzi­wiać ich pra­ce. Sto­krot­ki bar­dzo się sta­ra­ły i by­ły nie­zwy­kle prze­ję­te tym wy­da­rze­niem. Wy­sta­wa zo­sta­ła wy­sta­wio­na w Miej­skiej Bi­blio­te­ce przy ul. Bursz­ty­no­wej. Wszyst­kie pra­ce zo­sta­ły wy­ko­na­ne tech­ni­ką ori­ga­mi, któ­rych te­ma­ty­ką by­ły ty­tu­ło­we „Je­sien­ne spa­ce­ry”, czy­li ko­go moż­na spo­tkać spa­ce­ru­jąc w le­sie. Pra­ce wy­szły prze­pięk­ne, a wszy­scy Ro­dzi­ce i bli­scy za­chwy­ce­ni efek­tem.