Wisienki w cze­ko­la­dzie 

Dzień Cze­ko­lady w Wisien­kach był pyszny, słodki i nie­za­po­mniany. Cze­ko­lada towa­rzy­szyła dzie­ciom przez cały dzień, w zaję­ciach i zaba­wach. Przed­szko­laki zapo­znały się ze skład­ni­kami cze­ko­lady i zoba­czyły, jak daleką drogę musi prze­być kakao, aby zamie­nić się w pyszną cze­ko­ladę. Boha­terka opo­wia­da­nia – Misia Tosia – odbyła daleką podróż stat­kiem do cie­płych krajów, gdzie rośnie drzewo kaka­owe i gdzie zaczyna się histo­ria cze­ko­lady. Wszyst­kie dzieci chęt­nie pró­bo­wały jej róż­nych rodza­jów: mlecz­nej, gorz­kiej, białej i tej z nadzie­niem. Roz­pusz­czona cze­ko­lada wspa­niale kom­po­no­wała się z owo­cami. Tru­skawki w niej zanu­rzone, cie­szyły się ogrom­nym powo­dze­niem i szybko zni­kały z tale­rzyka. Już teraz wszy­scy wiemy, że kawa­łek cze­ko­lady, od czasu do czasu nam nie zaszko­dzi, a daje tak wiele przy­jem­no­ści… To był pyszny dzień, zgod­nie potwier­dziły wszyst­kie Wisienki.