Wakacje w Ziarenku

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2015 - 2016

 

 • Kocham tatę i mamusię- mówi synek i córusia

  16 czer­wiec to dzień, który utkwi na długo w pamięci Pozio­mek, bowiem wtedy zapro­siły one swo­ich kocha­nych rodzi­ców na występ arty­styczny z oka­zji Ich Święta. Poziomki dały z sie­bie wszystko: recy­to­wała, śpie­wały i tań­czyły spe­cjal­nie dla swo­ich Rodzi­ców. 

 • Ruch to zdro­wie i każdy Wam to powie! – spor­towy tydzień w Sto­krot­kach

  W tym tygo­dniu Sto­krotki ćwi­czyły swoją zręcz­ność, spryt, szyb­kość i kon­dy­cję pod­czas spor­to­wego tygo­dnia. W każ­dym dniu mie­rzyły się z inną kon­ku­ren­cją. rudno pogo­dzić się z porażką, ale dobre słowo od przy­ja­ciela zawsze podnie­sie na duchu i zachęci do dal­szej zabawy.

   

  Ruch to zdro­wie i każdy Wam to powie! – spor­towy tydzień w Sto­krot­kach
 • Z psz­czo­łami za pan brat.

  U progu lata nasze przed­szkole odwie­dził pan Alek­san­der Rębacz – mistrz psz­cze­lar­stwa. Zabrał on nasze przed­szko­laki w nie­zwy­kłą podróż do świata psz­czół. Opo­wia­dał dzie­ciom o życiu i zwy­cza­jach tych maleń­kich stwo­rzeń.

  Z psz­czo­łami za pan brat.
 • Zia­renko na Para­fia­dzie

  14 czerwca w Para­fii p. w. Matki Bożej Różań­co­wej, w sąsiedz­twie któ­rej mie­ści się nasze przed­szkole odbyła się  para­fiada. Zia­renko także wzięło w niej udział.