„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Zapisz dziecko do Ziarenka Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 

 • M jak maj, M jak mama i M jak Maryja

  Na majowych katechezach przedszkolaki spotykają się na modlitwie przy przedszkolnej kapliczce i pozdrawiają Maryję wezwaniami, które podpowiadało im serce, polecając wszystkie ziarenkowe rodziny.

  M jak maj, M jak mama i M jak Maryja
 • Spotkanie Groszków z panią bibliotekarką

  Groszki miały okazje spotkać się z Panią z biblioteki. Dzieci miały wiele ciekawych pytań do bibliotekarki.

  Spotkanie Groszków z panią bibliotekarką
 • Dzień Pszczół

  W środę w naszym przedszkolu hucznie świętowaliśmy Dzień Pszczół. Rumianki już wiedzą, że pszczółki szukają na łące najpiękniejszych kwiatów by zebrać z nich pyłek. Potem w ulu robią z nich pyszny miodek, który jest przysmakiem niedźwiadków  i dzieci

  Dzień Pszczół
 • Spotkanie Jabłuszek z panią pielęgniarką

  W ramach tematyki prozdrowotnej, o której rozmawialiśmy w Jabłuszkach, naszą grupę odwiedził pewien gość, a mianowicie pani Ola, która pracuje na co dzień jako pielęgniarka.

  Spotkanie Jabłuszek z panią pielęgniarką
 • Wystawa fotograficzna „Rodzinna majówka”

  Początek maja to czas, kiedy nie tylko świętujemy najważniejsze święta w Polsce, ale także jest to czas do odpoczynku, relaksu, a także spędzania go wraz z najbliższymi.

  Wystawa fotograficzna „Rodzinna majówka”