Wakacje w Ziarenku

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2015 - 2016

 

 • Ziarenkowe wakacyjne podróże dobiegły końca. Do zobaczenia 1 września.

  Ostatni tur­nus waka­cyjny w Zia­renku upły­nął pod zna­kiem antycz­nej Gre­cji i Rzymu. Przed­szko­laki poznały wiele fak­tów z życia Gre­ków i Rzy­mian. Uwień­cze­niem całych waka­cji była wycieczka do sali zabaw Kid’s Club.

   

  Dzię­ku­jemy wszyst­kim dzie­ciom za wspólne podró­żo­wa­nie i zabawę pod­czas waka­cyjnych tur­nu­sów. Mamy nadzieję, że pod­czas wspól­nych podróży w nie­znane zdo­by­li­ście nie tylko dużo nowych umie­jęt­no­ści, ale także przy­ja­ciół, któ­rzy pozo­staną na dłu­żej. Do zoba­cze­nia 1 wrze­snia!

  Ziarenkowe wakacyjne podróże dobiegły końca. Do zobaczenia 1 września.
 • Podróż do wnętrza Ziemi

  Jeden z tygo­dnio­wych tur­nu­sów był poswię­cony Ziemi. Star­szaki wybrały się na wystawę glo­bu­sów, poznały budowę Ziemi, jej struk­turę i mine­rały, które z niej pocho­dzą.

  Podróż do wnętrza Ziemi
 • Wycieczka do Dworku Wincentego Pola

  Waka­cje trwają a Zia­ren­ko­wi­cze nie próż­nują. Pew­nego gorą­cego dnia star­sza grupa wybrała sie na wycieczkę do Dworku Win­cen­tego Pola. 

  Wycieczka do Dworku Wincentego Pola