„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2016 - 2017

 • Niech żyje bal!

  Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było i w tym roku w miniony czwartek. 

  Niech żyje bal!
 • Kolędowanie z "Drewutnią"

  We wtorek, 2 lutego nasze przedszkole odwiedziła wspaniała kapela „Drewutnia”. Był to ostatni dzień kolędowania, więc  zespół zaprezentował adekwatny do tego dnia repertuar.

  Kolędowanie z "Drewutnią"
 • Dzień Babci i Dziadka w Fasolkach

  Mimo, że sty­czeń jest zimo­wym mie­sią­cem, peł­nym chłod­nych dni, są takie dwa dni, jedyne dni w roku, kiedy każ­demu robi się cie­plej na sercu, bo prze­cież jest to święto naszych kocha­nych Babć i Dziad­ków. To dni pełne uśmie­chów, wzru­szeń i rado­ści.

  Dzień Babci i Dziadka w Fasolkach
 • Warsztaty językowo-kulturowe w Bratkach i Poziomkach

  Przez cały tydzień Bratki i Poziomki uczest­ni­czyły w warsz­ta­tach, w ramach pro­jektu edu­ka­cyj­nego AIESEC Pol­ska, pro­wa­dzo­nych przez wolon­ta­riu­szy z Mek­syku, Bra­zy­lii oraz Chin. Każ­dego dnia dzieci pozna­wały kul­turę i oby­czaje z poszcze­gól­nych kra­jów. 

  Warsztaty językowo-kulturowe w Bratkach i Poziomkach
 • Poziomkowe przygotowania do świąt Bożego Narodzenia

  Od początku grud­nia Poziomki roz­po­częły przy­go­to­wa­nia do Świąt Bożego Naro­dze­nia. 1 grud­nia w naszej sali poja­wił się kalen­darz adwen­towy, a wraz z nim codzien­nie dzieci słu­chały opo­wie­ści o Anioł­kach i zawie­szały na naszym kalen­da­rzu kolejną postać, z nie­cier­pli­wo­ścią odli­cza­jąc w ten spo­sób dni do Wigi­lii.

  Poziomkowe przygotowania do świąt Bożego Narodzenia