„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2015 - 2016

Żłobek z dofinansowaniem
z Programu Maluch 2015- ilość miejsc ograniczona

 

 

 • Kosmiczna podróż Brat­ków.

  W związku z Dniem Kosmosu, przy­pa­da­ją­cym na 21 maja, grupę Brat­ków odwie­dziła Pani Monika – Mama Marysi, która zabrała dzieci w podróż kosmiczną. Sala Brat­ków zamie­niła się w mię­dzy­ga­lak­tyczną prze­strzeń, a każde z dzieci otrzy­mało swój kask kosmo­nauty, który miał umoż­li­wić oddy­cha­nie i komu­ni­ka­cję w prze­stwo­rzach. 

  Kosmiczna podróż Brat­ków.
 • Sto­krotki i Bratki poma­gają bez­dom­nym zwie­rzę­tom ze schro­ni­ska.

  W związku ze zbli­ża­ją­cym się Dniem Praw Zwie­rząt – 22 maja, Sto­krotki i Bratki wspól­nie zor­ga­ni­zo­wały akcję pomocy bez­dom­nym zwie­rzę­tom prze­by­wa­ją­cym w schro­ni­sku przy ul. Meta­lur­gicz­nej 5.

   

  Sto­krotki i Bratki poma­gają bez­dom­nym zwie­rzę­tom ze schro­ni­ska.
 • Szczotko, szczotko, hej szczo­teczko …

  W środę 20 maja odbyły się zaję­cia otwarte dla rodzi­ców z naj­młod­szej grupy przedszkolnej  – Faso­lek. Rodzice mieli oka­zję zoba­czyć jak pra­cują ich pocie­chy. Z tajem­ni­czego woreczka, dzieci wycią­gały coraz to inną szczotkę. Niek­tóre były dzie­ciom dosko­nale znane, inne tro­chę mniej. 

  Szczotko, szczotko, hej szczo­teczko …
 • Poziomki i Bratki w Centrum Kongresowym na przedstawieniu pt. "Jaś i Małgosia".

  We wto­rek Poziomki i Brat­kami poje­chały do Cen­trum Kon­gre­so­wego Aka­de­mii Rol­ni­czej na spek­takl dla dzieci pt. „Jaś i Mał­go­sia. ” Baj­kowa sce­ne­ria, fan­ta­zyjne kostiumy i roz­wi­ja­jąca się akcja prze­pla­tana weso­łymi pio­sen­kami i ukła­dami tanecz­nymi prze­nio­sła dzieci w praw­dziwy świat baśni i muzyki. 

  Poziomki i Bratki w Centrum Kongresowym na przedstawieniu pt. "Jaś i Małgosia".