„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Anio­łek, fio­łek, róża, bez…

  W ostatnim turnusie wakacyjnym młodsza grupa przeniosła się w świat gier planszowych i zabaw podwórkowych. Przedszkolaki miały okazję poznać i zagrać w różne gry planszowe.

  Anio­łek, fio­łek, róża, bez…
 • Wier­szem malo­wane … …(…i nie tylko)

  Piąty turnus waka­cyjny minął nam arty­stycz­nie. Star­sza grupa za sprawą opo­wia­da­nia o „Białej Kra­inie i czar­no­księż­niku Kolo­ru­chu” dowie­działa się, jak powstają kolory pochodne przy użyciu trzech pod­sta­wo­wych kolo­rów.  Pod koniec tygo­dnia dzieci miały okazję uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach garn­car­skich, na któ­rych dowie­działy się kilka cie­ka­wo­stek na temat tego giną­cego zawodu. Każde dziecko wyko­nało na kole garn­car­skim własny wyrób z gliny.

  Wier­szem malo­wane … …(…i nie tylko)
 • Sport to zdro­wie, każdy przed­szko­lak Ci o tym opo­wie!

  Najcieplejszy miesiąc lata, czyli lipiec, zakończyliśmy na sportowo. Starsi Ziarenkowicze na początku tygodnia postanowili udowodnić, że siedzenie przed komputerem i oglądanie telewizji można zastąpić wieloma ciekawymi czynnościami, a przy okazji zadbać o zdrowie.

  Sport to zdro­wie, każdy przed­szko­lak Ci o tym opo­wie!
 • Mar­mo­lada, cze­ko­lada ten, kto lubi to zajada!Czyli coś dla każ­dego Łasu­cha i nasze kulinarne wyzwania.

  Trzeci tydzień waka­cji w naszym przed­szkolu upły­nął nam pod hasłem „Cze­klada, maro­lada…”, a więc towa­rzy­szyły nam różne pysz­no­ści i słod­ko­ści.

  Mar­mo­lada, cze­ko­lada ten, kto lubi to zajada!Czyli coś dla każ­dego Łasu­cha i nasze kulinarne wyzwania.