„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Fiołki żegnają przedszkole

  Jak co roku - dzieci nam dorastają i czas się z niektórymi pożegnać. W tym roku naszą najstarszą grupą były Fiołki i to one właśnie po wakacjach wyruszą na dalszy podbój świata.

  Fiołki żegnają przedszkole
 • Występ Koniczynek z okazji Dnia Mamy i Taty

  Pod koniec czerwca do Ziarenka przybyli rodzice Koniczynek, które przedstawiły program artystyczny eksponując swoje umiejętności muzyczne, ruchowe oraz recytatorskie.

  Występ Koniczynek z okazji Dnia Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty w Rumiankach

  Rumianki również podziękowały rodzicom za ich trud włożony w życiu codziennym. Odświętnie ubrane dzieci pięknie tańczyły, śpiewały i recytowały wierszyki.

  Dzień Mamy i Taty w Rumiankach
 • Groszki witają słoneczne wakacje

  Groszki w swój występ włożyły całe swoje serduszka  - w końcu widownią byli ukochani rodzice. Pięknie i głośno recytowały i śpiewały. Z wielkim zaangażowaniem zatańczyły układ taneczny z kolorowymi chusteczkami.

  Groszki witają słoneczne wakacje
 • Brzydkie kaczątko - inscenizacja w Wisienkach

  Wisienki również przygotowały niespodziankę dla swoich rodziców i jednocześnie pożegnały się z rolą "średniaków" w naszym przedszkolu. Już od września Wisienki będą poważnymi starszakami.

  Brzydkie kaczątko - inscenizacja w Wisienkach
 • Zakończenie roku w Fasolkach

  Rok przedszkolny dobiega końca i nadchodzą słoneczne wakacje. Jak co roku każda grupa pożegnała się z przedszkolem w sposób niezwykle uroczysty, tym bardziej, że dzieci przygotowały specjalny repertuar z okazji Dnia Mamy i Taty.

  Zakończenie roku w Fasolkach