„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Nowy lokator w Ziarenku

  W minionym tygodniu do Bratków zawitał gość – królik miniaturka – Milka.

  Rozwijanie u przedszkolaków takich cech jak odpowiedzialność czy opiekuńczość to jedno z wielu wyzwań, które stoją przed nauczycielem.

  Nowy lokator w Ziarenku
 • Harce i pląsy w Koniczy

  W piąt­kowe przed­po­łu­dnie odbyły się w Koni­czyn­kach zaję­cia ani­ma­cyjno – inte­gra­cyjne z wyko­rzy­sta­niem chusty ani­ma­cyj­nej :). Takie zabawy są bardzo ważne dla roz­woju grupy szcze­gól­nie na samym jej początku.

  Harce i pląsy w Koniczy
 • Fasolki w Skansenie

  Na początku września, korzystając z wciąż jeszcze letniej pogody, Fasolki pojechały na wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej. Przemiła Pani oprowadziła dzieci po skansenie opowiadając o tym, jak kiedyś ludzie na wsi mieszkali i czym się zajmowali.

  Fasolki w Skansenie