„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Stokrotki - Mali Artyści

  Przed­szko­lak może być zarówno odbiorcą sztuki, jak i jej twórcą, jeśli podej­mie własną aktyw­ność arty­styczną. Peł­nie­nie obu tych funk­cji przy­czy­nia się do wszech­stron­nego roz­woju dziecka. 

  Stokrotki - Mali Artyści
 • Zabawy DARAMI FROEBLOWSKIMI w KONICZYNKACH

  PROGRAM Dar Zabawy to inno­wa­cyjne podej­ście do zajęć, kre­atywne pomy­sły na zabawę oraz twór­cze i nie­ba­nalne roz­wią­za­nia peda­go­giczne. Pro­gram powstał z troski o natu­ralny rozwój dziecka, o przy­wró­ce­nie war­to­ści zaba­wie, zabaw­kom i całej isto­cie dzie­ciń­stwa. 

   

   

   

   

   


   

  Zabawy DARAMI FROEBLOWSKIMI w KONICZYNKACH
 • 11 listopada w Koniczynkach

  Kto Ty jesteś – Polak mały” – czyli jak Koni­czynki przy­go­to­wy­wały się do Święta Niepo­dle­gło­ści – 11 listo­pada 

  11 listopada w Koniczynkach
 • Fasolki kiszą kapustę

  Wielki rwetes dziś u Basi, bo kapu­stę Basia kwasi. Szat­kow­nica poszła w taniec. To Ci będzie szat­ko­wa­nie! Rach, ciach, ciach, obe­reczka- już kapu­sty pełna beczka!” 

   

  Fasolki kiszą kapustę
 • Konkurs plastyczny "Dary jesieni"

  W dniu 26 października nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Dary jesieni". Na konkurs przyniesionych zostało wiele przepięknych, kolorowych prac. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie.

  Konkurs plastyczny "Dary jesieni"
 • Pasowanie na przedszkolaka w Wisienkach

  Jak co roku przyjęliśmy do naszego grona nowych przedszkolaków. Uroczyste pasowanie na przedszkolaka odbyło się w październikowe popołudnie. Odświętnie ubrane Wisienki zaprezentowały rodzicom piękny program artystyczny oraz udowodniły wszystkim, że już dorosły do roli przedszkolaka.

  Pasowanie na przedszkolaka w Wisienkach
 • Zaginiona owieczka

  dniu 24 października do naszego przedszkola przybył, dobrze już nam znany, Teatr Ewangelizacyjny „Eden” z Wieliczki, który tym razem zaprosił nas na spotkanie z bohaterami przypowieści ewangelicznej o zagubionej owieczce.

  Zaginiona owieczka
 • Święto Poczty Polskiej - w świecie znaczków i listów
  Czasem na pocz­cie ludzie się tłoczą. Tak, że aż trudno uwie­rzyć oczom. O co im chodzi? Popa­trzmy z bliska, żeby odpo­wiedź jasną uzy­skać. Pierw­szy na wagę kła­dzie dwie paczki. Drugi do listów przy­kleja znaczki. Trzeci wysyła list pole­cony…
  Święto Poczty Polskiej - w świecie znaczków i listów
 • Savoir vivre w Fiołkach

  Stoły ślicz­nie nakryte, rączki czysto umyte, każdy cier­pli­wie czeka na swój kubek mleka. Nie ma plam na far­tuszku, nie ma resz­tek w gar­nuszku. Pod stołem nie ma śmieci bo tu jadły grzeczne dzie­ci… 

  Savoir vivre w Fiołkach