Przedszkole Przyjazne Rodzinie

 

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Zajęcia adaptacyjne dla Dzieci i Rodziców - Poznaj Przedszkole Ziarenko

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2015 - 2016

Zapisz dziecko do Ziarenka

 

 

Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 • Wycieczka na lubelski stadion ARENA

  W środę 25.03 byli­śmy na wycieczce, by obej­rzeć i zwie­dzić lubel­ski sta­dion Arena. Pogoda była piękna, a humory już od początku dopi­sy­wały. Dzieci wcho­dząc wej­ściem dla VIP-ów mogły obej­rzeć salę kon­fe­ren­cyjną i poczuć się jak praw­dziwi tre­ne­rzy i pił­ka­rze sia­da­jąc na miej­scach, w któ­rych udzie­lają oni wywia­dów i wypo­wie­dzi na kon­fe­ren­cjach pra­so­wych. 

  Wycieczka na lubelski stadion ARENA
 • Bardzo zdrowe są cytryny – Stokrotki znają witaminy.

  W cza­sie wcze­snej wio­sny pogoda jest bar­dzo zmienna i wszy­scy jeste­śmy nara­żeni na prze­zię­bie­nia, a Sto­krotki szcze­gólne tego doświad­czyły w ostat­nim cza­sie gdy w gru­pie przez dwa tygo­dnie była 5–6 dzieci a reszta leżała chora w łóż­kach. Żeby być zdro­wym trzeba jeść wita­miny – każdy przed­szko­lak to wie, a gdzie te wita­miny zna­leźć? Które wita­miny są potrzebne żeby być odpor­nym na cho­roby? 

  Bardzo zdrowe są cytryny – Stokrotki znają witaminy.
 • Tiknął - taknął zegar stary: "Prześcignęły mnie zegary, bo ja z winy złej sprężyny spóźniam się o pół godziny." – Mistrz od zegarów odwiedza Stokrotki.

  Gdy wio­sna zbli­żała się wiel­kimi kro­kami, Sto­krotki roz­ma­wiały o zmia­nach zacho­dzą­cych mię­dzy zimą a wio­sną oraz o pły­ną­cym cza­sie. Jak odmie­rzać czas? Czy służy do tego tylko zegar? Różne pyta­nia intry­go­wały Sto­krotki, dla­tego zapro­siły do sie­bie Mistrza od zega­rów, któ­rym był Dzia­dziuś Szymka.

  Tiknął - taknął zegar stary: "Prześcignęły mnie zegary, bo ja z winy złej sprężyny spóźniam się o pół godziny." – Mistrz od zegarów odwiedza Stokrotki.
 • Wiosenne wariacje...na głowie

  Wio­snę czuć w powie­trzu, miejmy nadzieję, że roz­go­ściła sie już u nas na dobre. Zia­ren­kowe przed­szko­laki posta­no­wiły ją przy­wi­tać z fan­ta­zyj­nymi fry­zu­rami na gło­wie.

  Wiosenne wariacje...na głowie