„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2016 - 2017

 • O zdrowiu i bezpieczeństwie w żłobkowych Rumiankach

  W gru­pie Rumian­ków dwa pierwsze tygo­dnie maja poświę­ci­li­śmy zdro­wiu i bez­pie­czeń­stwu. Codzien­nie jed­nak sta­ramy się jak naj­le­piej dbać o nasze zdro­wie. Pomię­dzy posił­kami wycho­dzimy na dwór, aby zaczerp­nąć świe­żego powie­trza.

  O zdrowiu i bezpieczeństwie w żłobkowych Rumiankach
 • Monkey In A Zoo - Przegląd Przedszkolnej Piosenki Angielskiej

  Jedenastego maja Poziomki wystąpiły na 6. Przeglądzie Przedszkolnej Piosenki Angielskiej. W wojewódzkiej edycji tego przeglądu wzięło udział ponad 600 dzieci.

  Monkey In A Zoo - Przegląd Przedszkolnej Piosenki Angielskiej
 • Bratki na komisariacie

  We wtorek Bratki odwiedziły IV Komisariat Policji w Lublinie. Wielkim przeżyciem dla dzieci była jazda autobusem, a dla pani Ewy – kasowanie dużego pliku biletów. Pogoda była śliczna, wiosenne słoneczko dodatkowo wpłynęło na nastrój wycieczkowiczów. 

  Bratki na komisariacie
 • Fiołki nie lubią cytrynki dla­tego mają takie kwa­śne minki – pozna­jemy różne smaki

  I tak jak w tek­ście pio­senki „Wita­minki”, by być zdro­wym trzeba jeść owoce i warzywa, ale aby się do nich prze­ko­nać warto naj­pierw oswoić się z pod­sta­wo­wymi sma­kami takimi jak: słony, słodki i kwa­śny. W ubie­głym tygo­dniu Fiołki zaj­mo­wały się roz­po­zna­wa­niem sma­ków.

  Fiołki nie lubią cytrynki dla­tego mają takie kwa­śne minki – pozna­jemy różne smaki