Przedszkole Przyjazne Rodzinie

 

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Zajęcia adaptacyjne dla Dzieci i Rodziców - Poznaj Przedszkole Ziarenko

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2015 - 2016

 

Żłobek z dofinansowaniem z Programu Maluch 2015- ilość miejsc ograniczona

Zapisz dziecko do Ziarenka

 

 

Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 • Na bębenku marsza gram

  W mi­nio­nym tygo­dniu żłobkowe Rumianki pozna­wa­ły różne cie­kawe, a cza­sem nie­ty­po­we ­in­stru­menty. Zoba­czy­ły, jak wygląda sak­so­fon, szcze­gól­nie ­podo­bała im się jego złota barwa. Pan Łukasz pro­wa­dzący zaję­cia z ryt­miki zade­mon­stro­wał moż­li­wo­ści dźwię­kowe tego instru­mentu. 

  Na bębenku marsza gram
 • Spo­tka­niez legendą – lek­cje patrio­ty­zmu w Sto­krot­kach.

  Prze­d zbli­ża­ją­cymi się majo­wymi świę­tami – nie­zwy­kle waż­nymi dla­ Po­laka, Sto­krotki razem z Panią Madzią odkry­wały czym jest ­pa­trio­tyzm dla małego Polaka. Zaczę­li­śmy od odpo­wie­dzi na pyta­nie – czym ­jest dla mnie Pol­ska? 

  Spo­tka­niez legendą – lek­cje patrio­ty­zmu w Sto­krot­kach.
 • Bratki i Poziomki śpie­wały o zwie­rząt­ka­ch

  28 kwiet­nia odbył się II Prze­gląd Pio­senki Przy­rod­ni­czej„EKO NUTKI”, zor­ga­ni­zo­wany przez Przed­szkole „Entli­czek-pen­tli­czek”. Tema­tem­prze­wod­nim tego­rocz­nego prze­glądu było „Rozś­pie­wane zwie­rzątko”. Eko­lo­gicz­ną­te­ma­tykę pod­jęły dwie grupy z naszego przed­szkola – Bratki i Poziomki, które pięk­nie­re­pre­zen­to­wały ziarn­kową spo­łecz­ność. 

  Bratki i Poziomki śpie­wały o zwie­rząt­ka­ch
 • Jak dbać o Zie­mię – zaję­cia o tema­tyce eko­lo­gicz­nej w Fasol­kach

  Dzień Ziemi przy­pa­da­jący na środę 22 kwiet­nia był dobrą oka­zją do przy­bli­że­nia dzie­ciom tema­tyki dba­nia o nasze śro­do­wi­sko. Rozmowy roz­po­czę­li­śmy od zagadki doty­ko­wej. W trzech pojem­nikach ukryte zostały różne rodzaje grun­tów (zie­mia, żwir, pia­sek). 

  Jak dbać o Zie­mię – zaję­cia o tema­tyce eko­lo­gicz­nej w Fasol­kach
 • Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza…

  POZIOMKI przez cały tydzień próbowały usłyszeć  ciszę.  Nie była to prosta sprawa, bo o absolutną ciszę w przedszkolu wcale nie jest łatwo… Z sali zniknęło sporo zabawek, a dzieci w wolnych chwilach poddawały się ćwiczeniom relaksacyjnym i  skupiały podczas lekcji ciszy. 

  Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza…