Przedszkole Przyjazne Rodzinie

 

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Zajęcia adaptacyjne dla Dzieci i Rodziców - Poznaj Przedszkole Ziarenko

Zapisz dziecko do Ziarenka

 

 

Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 • Tańcobajka " Czerwony Kapturek"

  W pew­ną gru­dnio­wa śro­dę na­sze przed­szko­le od­wie­dził Pan Da­wid z nie­zwy­kłym, in­te­rak­tyw­nym przed­sta­wie­niem „Czer­wo­ny Kap­tu­rek"...

  Tańcobajka " Czerwony Kapturek"
 • Rodzice Bratków czytają dzieciom

  W gru­pie Brat­ków wraz z po­cząt­kiem ro­ku przed­szkol­ne­go roz­po­czę­ła się ak­cja Ro­dzi­ce czy­ta­ją Dzie­ciom. Ro­dzi­ce bar­dzo chęt­nie pod­ję­li wy­zwa­nie i od­wie­dza­ją na­szą gru­pę, aby spę­dzić z dzieć­mi czas przy­jem­nie, ale przede wszyst­kim po­ży­tecz­nie. Wszak czy­ta­nie dzie­ciom ma wiel­kie znaczenie.

  Rodzice Bratków czytają dzieciom
 • Szkolenie Ziarenkowej Kadry z pierwszej pomocy przedmedycznej

  Pierw­sza po­moc przedme­dycz­na- waż­na rzecz!  Dla­te­go ca­ła ka­dra pe­da­go­gicz­na Zia­ren­ka prze­szła kurs Pierw­szej Po­mo­cy Przed­me­dycz­nej. 

  Szkolenie Ziarenkowej Kadry z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Wszystkie dzieci Mikołaja kochają, wszystkie dzieci na Niego czekają

  Na ten dzień cze­ka­ły dłu­go wszyst­kie przed­szko­la­ki. Sa­le wy­sprzą­ta­ne na błysk, laur­ki już daw­no wy­ko­na­ne, pio­sen­ki i wier­szyki w jed­nym pa­lusz­ku- wszyst­ko to po to, bo prze­cież miał nas od­wie­dzić nie­zwy­kły gość...

  Wszystkie dzieci Mikołaja kochają, wszystkie dzieci na Niego czekają
 • Po­ziom­ki wy­sy­ła­ją kart­ki świą­tecz­ne

  Wysy­ła­nie kar­tek świą­tecz­nych to już tra­dy­cja od lat zwią­za­na szczególnie ze Świę­tami Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Mi­mo iż w dzi­siej­szej do­bie cy­fry­za­cji czę­ściej wy­sy­ła­my ży­cze­nia za po­mo­cą sms-ów, e-ma­li czy por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych, to każ­dy wie, ile ra­do­ści spra­wia, tra­dy­cyj­na, wła­sno­ręcz­nie wy­ko­na­na pocz­tów­ka przy­nie­sio­na przez li­sto­no­sza. 

  Po­ziom­ki wy­sy­ła­ją kart­ki świą­tecz­ne