Przedszkole Przyjazne Rodzinie

 

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Zajęcia adaptacyjne dla Dzieci i Rodziców - Poznaj Przedszkole Ziarenko

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2015 - 2016

Zapisz dziecko do Ziarenka

 

 

Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 • Wiersze i wierszyki dla małych i dużych

  Wier­sze i baj­ki lu­bią wszyst­kie dzie­ci- każ­dy o tym wie, dla­te­go Po­ziom­ki i Nie­za­po­mi­naj­ki za­pro­si­ły wy­jąt­ko­we­go go­ścia. Zia­ren­ko od­wie­dzi­ła Pa­ni Ali­cja Bar­ton lu­bia­na po­et­ka lu­bel­ska, któ­ra du­żą część swo­jej twór­czo­ści po­świę­ci­ła dzie­ciom. 

  Wiersze i wierszyki dla małych i dużych
 • Dzień Dinozaura w Ziarenku

  26 Lu­te­go upły­nął w Zia­ren­ku pod zna­kiem Di­no­zau­ra. Dzie­ci ze wszyst­kich grup mo­gły do­wie­dzieć się wie­le o ży­ciu tych pra­sta­rych ga­dów, a w wie­lu przy­pad­kach to przed­szko­la­ki by­ły eks­per­ta­mi i z do­sko­na­łą dyk­cją ope­ro­wa­ły jak­że trud­ny­mi na­zwa­mi di­no­zau­rów.

  Dzień Dinozaura w Ziarenku
 • Fasolki poznają świat poprzez zmysły

  W czwar­tek 19 lu­te­go Fa­sol­ki wy­bra­ły się do kra­iny zmy­słów. W trak­cie za­jęć ma­lu­chy do­wie­dzia­ły się, że świat po­zna­je­my za po­mo­cą pię­ciu zmy­słów: zmy­słu słu­chu, sma­ku, wę­chu, wzro­ku oraz do­ty­ku. To dzię­ki ich dzia­ła­niu po­zna­je­my świat, uczy­my się i ba­wi­my. 

  Fasolki poznają świat poprzez zmysły
 • Stokrotki w Lubelskim Centrum Małych Zwierząt

  W tym ty­go­dniu Sto­krot­ki z Pa­nią Mag­dą i Pa­nią Ma­ry­sią wy­bra­ły się do Kli­ni­ki Ma­łych Zwie­rząt, że­by się prze­ko­nać jak wy­glą­da opie­ka nad ma­ły­mi zwie­rza­ka­mi a przede wszyst­kim nad ko­tami, któ­re nas szcze­gól­nie in­te­re­so­wa­ły.

  Stokrotki w Lubelskim Centrum Małych Zwierząt
 • Jest w orkiestrach dętych taka siła

  W pe­wien lu­to­wy czwar­tek Zia­ren­ko go­ści­ło nie­zwy­kłych go­ści: Woj­sko­wą Or­kie­strę Dę­tą. Dzie­ci by­ły za­chwy­co­ne nie tyl­ko pięk­ny­mi mun­du­ra­mi na­szych go­ści, ale przede wszyst­kim nie­zwy­kłymi in­stru­men­ta­mi.

  Jest w orkiestrach dętych taka siła
 • Dzień Pizzy w Fasolkach

  Wie­lu z nas da­ło­by się nie­raz po­kro­ić za ka­wa­łek piz­zy, nic więc dziw­ne­go, że ten okrą­gły przy­smak do­cze­kał się swo­je­go świę­ta. W po­nie­dzia­łek 9 lu­te­go z oka­zji dnia piz­zy Fa­sol­ki wy­bra­ły się do po­bli­skiej piz­ze­rii Da Gras­so. 

  Dzień Pizzy w Fasolkach