„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Zapisz dziecko do Ziarenka Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 

 • Pożegnanie zerówek 2022

  Kolejny rok tak szybko nam minął... Nic dziwnego, bo szczęśliwi czasu nie liczą.

  Pożegnanie zerówek 2022
 • Jabłuszka w bibliotece

  W tygodniu, w którym rozmawiamy o książkach nie można było ominąć wyjątkowego miejsca jakim jest właśnie biblioteka.

  Jabłuszka w bibliotece
 • Wizyta pana kucharza w Jabłuszkach

  Podczas tygodnia pod tytułem „Jemy zdrowo i kolorowo” , kiedy dzieci zgłębiały wiedzę na czym polega zdrowe odżywianie się naszą grupę odwiedził wyjątkowy gość,
  a mianowicie pan Wiktor, który jest kucharzem.

  Wizyta pana kucharza w Jabłuszkach
 • Wiosenny korowód przedszkolaków

  „Witaj wiosno…”, „Maszeruje wiosna”, „Wiosna radosna” …  Z takimi słowami piosenek, okrzyków cała społeczność naszego żłobka i przedszkola powitała wiosnę

  Wiosenny korowód przedszkolaków
 • Groszki na wsi

  Ciężka praca się opłaca! Przez cały tydzień dzieci z grupy "Groszki" pracowały nad makietą farmy. Efekt jest imponujący a dzieci są z siebie bardzo dumne.

  Groszki na wsi