„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Warsztaty balonowe w Fasolkach

  Fasolki do warsztatów balonowych podeszły z właściwą sobie energią i pomysłowością. Zielony fasolkowy miś będący finałem warsztatów od razu poszybował w przedszkolne przestworza stając się wielka piłką. Radość dzieci była nieopisana. 

  Warsztaty balonowe w Fasolkach
 • Warsztaty balonowe w Fiołkach

  Fiołki również miały możliwość uczestniczenia w kolorowych warsztatach balonikowych. Z zapałem i bez najmniejszego trudu odgadywały, jakie zwierzątka tworzy dla nich pani Ela

  Warsztaty balonowe w Fiołkach
 • Warsztaty balonowe w Bratkch

  W ubiegłym tygodniu nasze przedszkole znowu odwiedziła pani Ela - tym razem uczyła nasze przedszkolaki jak wyczarować różne zwierzątka z kolorowych balonów.

  Warsztaty balonowe w Bratkch
 • Dzień Wody w Fiołkach

  W miniony piątek w grupie Fiołki obchodziliśmy Dzień Wody. Z tej okazji jedna z naszych sal zamieniła  się w małe laboratorium.

   

  Dzień Wody w Fiołkach
 • ”Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć!”

  Fasolki dosko­nale o tym wie­dzą, dla­tego wizyta u den­ty­sty to nic strasz­nego. W pobli­skim gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicznym dzieci miały oka­zję poznać pracę den­ty­sty oraz obej­rzeć gabi­net sto­ma­to­lo­giczny „od kuchni”.

  ”Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć!”