Wakacje w Ziarenku

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2016 - 2017

 • Laleczka z saskiej porcelany

  Dzisiaj były ostatnie zajęcia baletowe zorganizowane w formie pokazu dla rodziców. Zwiewne jak piórka ziarenkowe baletnice i baletmistrz oczarowali widownię swym tańcem...

  Laleczka z saskiej porcelany
 • Indiański piknik rodzinny

   „Zwyczaje, tradycje i obrzędy indiańskie były nierozerwalnie związane ze światem natury i zwierząt. Indianie żyli w harmonii z otaczającym światem, kierowali się ponadczasowymi wartościami, takimi jak: umiłowanie wolności, solidarność, uczciwość, prawdomówność, hojność i odwaga. Wierzyli również w równość wszystkich stworzeń na ziemi”

  Indiański piknik rodzinny
 • Zakończenie roku w Poziomkach

  Kolejna grupa zakończyła edukację w naszym przedszkolu. Tym razem w miniony piątek pożegnaliśmy Poziomki. Odświętnie ubrane Poziomeczki recytowały wierszyki  i śpiewały piosenki  dla zgromadzonych w sali rodziców i zaproszonych gości. 

  Zakończenie roku w Poziomkach
 • Wycieczka na Dworzec PKP i Lotnisko

  W czwartek 16 czerwca dzięki zaangażowaniu i pomocy Pani Emilii - mamy Witka, Fasolki i Poziomki były na wycieczce. Dzieci zwiedziły Dworzec PKP i Lotnisko w Świdniku. 

  Wycieczka na Dworzec PKP i Lotnisko
 • "Chcę jak z bajki życie mieć" - przedstawienie dla Bratków

  Rodzice z grupy Bratków przygotowali dla swych pociech MEGA niespodziankę. Wdzięczni za każde przedstawienie przygotowane przez dzieci dla nich, postanowili tym razem odwrócić role i wystąpić na scenie.

  "Chcę jak z bajki życie mieć" - przedstawienie dla Bratków