Przedszkole Przyjazne Rodzinie

 

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Zajęcia adaptacyjne dla Dzieci i Rodziców - Poznaj Przedszkole Ziarenko

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2015 - 2016

Zapisz dziecko do Ziarenka

 

 

Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 • To nie lada gratka zrobić tort dla babci i dziadka!

  Że Świę­to Bab­ci i Dziad­ka jest jed­nym z naj­waż­niej­szych w ka­len­da­rzu każ­de­go dziec­ka- to spra­wa oczy­wi­sta. Dla­te­go Po­ziom­ki chcia­ły przy­go­to­wać dla nich po­czę­stu­nek, któ­ry po­da­je się na napraw­dę wy­jąt­ko­we oka­zje- tort.

  To nie lada gratka zrobić tort dla babci i dziadka!
 • Magiczne Maroko

  19 stycz­nia Po­ziom­ki i Brat­ki od­wie­dził Pan po­dróż­nik z nie­zwy­kłą pre­lek­cją o ta­jem­ni­czym i ko­lo­ro­wym Ma­ro­ko. Dzie­ci do­wie­dzia­ły się co je­dzą i pi­ją Ma­ro­kań­czy­cy, czy w lam­pie moż­na spo­tkać praw­dzi­wego dżi­na i jak dzia­ła ta ma­gicz­na lam­pa.

  Magiczne Maroko
 • Podróż do krainy wulkanów

  W po­nie­dzia­łek 19 stycz­nia Nie­za­po­mi­naj­ki oraz Sto­krot­ki wy­ru­szy­ły w nie­zwy­kłą po­dróż do Kra­iny Wul­ka­nów. Pa­ni Mag­da, po­dró­żu­ją­ca po róż­nych za­kąt­kach świa­ta, po­ka­za­ła dzie­ciom jak wy­glą­da wnę­trze zie­mi. 

  Podróż do krainy wulkanów
 • Ten mój cień, śmieszny cień

  Piąt­ko­wy dzień upły­nął Brat­kom pod osło­ną cie­nia. A to za spra­wą do­świad­czeń, któ­rym pod­da­ły się dzie­ci, aby spraw­dzić, jak to jest z tym cie­niem. 

  Ten mój cień, śmieszny cień