Wakacje w Ziarenku

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Czy ta wyspa jest bez­ludna?

  Kolej­nym punk­tem naszej waka­cyj­nej wyprawy było zwie­dza­nie ego­tycz­nych zakąt­ków świata, pozna­wa­nie ich tajem­ni­czych miesz­kań­ców oraz zwy­cza­jów.

  Czy ta wyspa jest bez­ludna?
 • Ahoj przygodo!

  Pierwszy turnus naszej wakacyjnej przygody minął pod znakiem podmorskich wypraw. Ziarenkowicze rozpoczęli podróż pokonując skocznym krokiem morskie fale w trakcie zabaw. Kiedy dotarli do celu stanęli przed odpowiedzią na ważne pytanie: „Co pływa, a co tonie?”. Po bacznych obserwacjach i osobistym doświadczeniu dlaczego jest tak, a nie inaczej ustaliły, że statek to świetny sposób na przeprawę morza.

  Ahoj przygodo!
 • Laleczka z saskiej porcelany

  Dzisiaj były ostatnie zajęcia baletowe zorganizowane w formie pokazu dla rodziców. Zwiewne jak piórka ziarenkowe baletnice i baletmistrz oczarowali widownię swym tańcem...

  Laleczka z saskiej porcelany
 • Indiański piknik rodzinny

   „Zwyczaje, tradycje i obrzędy indiańskie były nierozerwalnie związane ze światem natury i zwierząt. Indianie żyli w harmonii z otaczającym światem, kierowali się ponadczasowymi wartościami, takimi jak: umiłowanie wolności, solidarność, uczciwość, prawdomówność, hojność i odwaga. Wierzyli również w równość wszystkich stworzeń na ziemi”

  Indiański piknik rodzinny
 • Zakończenie roku w Poziomkach

  Kolejna grupa zakończyła edukację w naszym przedszkolu. Tym razem w miniony piątek pożegnaliśmy Poziomki. Odświętnie ubrane Poziomeczki recytowały wierszyki  i śpiewały piosenki  dla zgromadzonych w sali rodziców i zaproszonych gości. 

  Zakończenie roku w Poziomkach