„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2016 - 2017

 • Bucik Kopciuszka czyli Fiołki w teatrze

  W słoneczny wiosenny czwartek nasze Fiołki wyruszyły na daleka wycieczkę - dotarły aż na Stare Miasto, gdzie mieści się teatr im H.CH. Andersena. Tam miały okazję poznać historie Kopciuszka w zupełnie nowej odsłonie.

  Bucik Kopciuszka czyli Fiołki w teatrze
 • Tęczowe fryzury

  W tym tygodniu zia­ren­kowe przed­szko­laki posta­no­wiły zmienić swój wygląd fan­ta­zyj­nymi fry­zu­rami na gło­wie.

  Tęczowe fryzury
 • Zajęcia z robotyki w Bratkach-spotkanie z Tatą Czarka

  Bratki gościły pana Leszka – Tatę Czarka z firmy Kode­rTeam. Pod­czas spo­tka­nia dzieci poznały roboty zbu­do­wane z kloc­ków Lego. 

  Zajęcia z robotyki w Bratkach-spotkanie z Tatą Czarka
 • Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych 2016

  Spektakl "Ratujmy naszą planetę" w wykonaniu dzieci z Poziomek oraz „Życie na łące" przedstawione za pomocą tańca przez maluchy z Fasolek - tak prezentował się program naszego przedszkola na VII Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych Dzielnicy Czuby.

  Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych 2016
 • Zajęcia muzyczne metodą Gordona w grupie żłobkowej

  W każdy pią­tek dzieci biorą aktywny udział w zaję­ciach umu­zy­kal­nia­ją­cych pro­wa­dzo­nych metodą Gor­dona. Jest to dla nich czas „osłu­cha­nia się” z róż­nymi for­mami muzyki, który kształ­tuje wraż­li­wość muzyczną oraz daje moż­li­wość do wyra­że­nia eks­pre­sji twór­czej małego dziecka.

  Zajęcia muzyczne metodą Gordona w grupie żłobkowej