„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” - Dr. Maria Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu” 
Maria Montessori

Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Wi­ta­my na stro­nie Nie­pu­blicz­ne­go Przedsz­ko­la Ro­dzin­ne­go „Zia­ren­ko”

 

„Zia­­re­n­ko” to no­­wo­­cze­­sne przed­sz­ko­­le, któ­­re­­go za­­da­­niem jest spro­­stać ocze­­ki­­wa­­niom przed­sz­ko­­la­­ków oraz ich ro­­dzi­­ców. Czas dzie­­ci­ń­stwa to przede wszy­st­kim czas bez­­tro­­ski oraz swo­­bo­­dy po­­zna­­wa­­nia świa­­ta. Wła­­­ści­­wie wy­­ko­­rzy­­sta­­ny sta­­no­­wi wspa­­nia­­ły fu­n­da­­ment do­­ro­­słe­­go ży­­cia. Na­­szym za­­da­­niem jest za­­pe­w­nie­nie Wa­­szym po­­cie­­chom ta­­kich wa­­ru­n­ków do roz­­wo­­ju, aby przed­sz­ko­­le by­­ło mie­j­scem do spę­­dza­­nia dzie­­ci­ń­stwa w ra­­do­­­ści, spo­­ko­­ju, otwa­r­to­­­ści, bez pre­­sji i ry­­wa­­li­­za­­cji. Na­­sza ka­­dra za­­pe­w­ni Pa­ń­stwa dzie­­ciom at­mo­s­fe­­rę cie­­pła i bez­­pie­­cze­ń­stwa.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
Zapisz dziecko do Ziarenka

 Zapraszamy na nasz profil Facebooku

 

 

 • Fasolki poznają leśne ścieżki

  "Ścieżka dydaktyczna "Kopanina" - zobacz las na własne oczy! powstała, aby  w interesujący sposób przybliżyć zwiedzającym las i rządzące nim prawa. Podczas spaceru, przy śpiewie ptaków, szumiących koronach drzew, otuleni zapachem żywicy i olejków eterycznych drzew leśnych, o ileż przyjemniej posłuchać opowieści na temat lasów! A tych jest bez liku: budowa drzewostanu, leśni mieszkańcy, pokolenia lasu (przy trasie ulokowana jest uprawa leśna), typy siedliskowe lasu (co to takiego, po czym można je rozpoznać),  charakterystyka pracy leśnika na namacalnych przykładach. 

  Fasolki poznają leśne ścieżki
 • Święto naszych Przedszkolaków

  Z okazji Dnia Przedszkolaka w grupie Fiołków i Bratków odbył się bal na sto par:). Nasza sala zamieniła się w bajkowy pałac, który wypełni się księżniczkami, piratami, tygrysami i innymi postaciami.

  Święto naszych Przedszkolaków
 • Żabka i bocian- przestawienie teatru Art-Re w Ziarenku

  W minioną środę przedszkolaki przeniosły się w świat małej, niesfornej żabki, która mamy nie słuchała. Przygoda głównej bohaterki rozpoczęła się na łące nieopodal  jej domu.

  Żabka i bocian- przestawienie teatru Art-Re w Ziarenku
 • Nowy lokator w Ziarenku

  W minionym tygodniu do Bratków zawitał gość – królik miniaturka – Milka.

  Rozwijanie u przedszkolaków takich cech jak odpowiedzialność czy opiekuńczość to jedno z wielu wyzwań, które stoją przed nauczycielem.

  Nowy lokator w Ziarenku
 • Harce i pląsy w Koniczynkach

  W piąt­kowe przed­po­łu­dnie odbyły się w Koni­czyn­kach zaję­cia ani­ma­cyjno – inte­gra­cyjne z wyko­rzy­sta­niem chusty ani­ma­cyj­nej :). Takie zabawy są bardzo ważne dla roz­woju grupy szcze­gól­nie na samym jej początku.

  Harce i pląsy w Koniczynkach