Goście w ZiarenkuGoście w Ziarenku

Przedsz­ko­le Zia­ren­ko od­wie­dza wie­lu in­te­re­su­ją­cych go­ści, któ­rzy dzie­lą się z na­mi swo­ją wie­dzą, umie­jęt­no­ścia­mi i spra­wia­ją, że dzie­ci oprócz do­brej za­ba­wy, ma­ją oka­zję zdo­być sze­reg waż­nych i nie­zbęd­nych in­for­ma­cji.

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć