Sto­krotki – mali mikro­bio­lo­dzy

W grud­niu naszą grupę dwu­krot­nie odwie­dziła mama Wik­to­rii, która opo­wie­działa wiele cie­ka­wo­stek na temat dobrych i złych bak­te­rii oraz zapre­zen­to­wała spo­soby wyko­ny­wa­nia badań labo­ra­to­ryj­nych. Dzieci miały okazję prze­brać się w spe­cjalne stroje: kom­bi­ne­zony, ręka­wiczki, maseczki, czepki, po czym jak praw­dziwy spe­cja­li­ści zasia­dły do wyko­ny­wa­nia „badań” na spe­cjal­nych płyt­kach z uży­ciem pro­fe­sjo­nal­nych narzę­dzi badaw­czych.