Z psz­czo­łami za pan brat

 

U progu lata nasze przed­szkole odwie­dził pan Alek­san­der Rębacz – mistrz psz­cze­lar­stwa. Zabrał on nasze przed­szko­laki w nie­zwy­kłą podróż do świata psz­czół. Opo­wia­dał dzie­ciom o życiu i zwy­cza­jach tych maleń­kich stwo­rzeń. Pre­zen­to­wał ule, które psz­czoły zamiesz­ki­wały daw­niej i dziś. A wszystko to na tle pięk­nej sce­no­gra­fii, z wyko­rzy­sta­niem wielu akce­so­riów psz­cze­lar­stwa oraz pomocy przy­bli­ża­ją­cych dzie­ciom ten nie­zwy­kły świat i pracę psz­cze­la­rza. Dzieci miały też oka­zję spró­bo­wać pokarmu naj­mniej­szych psz­czó­łek – kule­czek z pyłku kwia­to­wego, podobno nie tylko smacz­nego, ale i nie­zwy­kle zdro­wego, degu­sto­wały miód wie­lo­kwia­towy, oglą­dały praw­dziwą psz­czelą rodzinę, a na koniec wyko­nały świeczki z wosku psz­cze­lego. Otrzy­mały także Cer­ty­fi­kat Przy­ja­ciela Psz­czół. Nie­sa­mo­wite wra­że­nia z tej wizyty, na pewno zostaną w naszej pamięci na długo.