Mały zając wystawił uszka swe,
Wygląda , nasłuchuje, Wielkanoc zbliża się
– wielkanocne spotkanie w Bratkach i Stokrotkach

Jako, że Wiel­ka­noc to czas spo­tkań w gro­nie rodziny i przy­ja­ciół grupa Brat­ków i Sto­kro­tek miała oka­zję prze­żyć jedno z takich spo­tkać w Wieki Czwar­tek. Gość był nie­tu­zin­kowy, zwią­zany z wiel­ka­nocną tra­dy­cją – kuzyn wiel­ka­noc­nego zajączka – kró­li­czek rasy Karze­łek teddy. Nasz gość zasko­czył wszyst­kich swoim wyglą­dem, który odbie­gał od wyobra­żeń dzieci zwią­za­nych z kró­li­kiem. Wła­ści­cie­lem kró­liczka jest Nikola z grupy Sto­krotki, która opo­wie­działa jak należy się opie­ko­wać takim zwie­rząt­kiem. Kró­li­czek oka­zał się bar­dzo przy­ja­zny i widać było, że dobrze czuje się z przed­szko­la­kami. Było to nie­zwy­kle miłe i sym­pa­tyczne spo­tka­nie, które wpro­wa­dziło dzieci w wiel­ka­nocny nastrój.