Wiersze i wierszyki dla małych i dużych

 

Wier­sze i baj­ki lu­bią wszyst­kie dzie­ci- każ­dy o tym wie, dla­te­go Po­ziom­ki i Nie­za­po­mi­naj­ki za­pro­si­ły wy­jąt­ko­we­go go­ścia. Zia­ren­ko od­wie­dzi­ła Pa­ni Ali­cja Bar­ton lu­bia­na po­et­ka lu­bel­ska, któ­ra du­żą część swo­jej twór­czo­ści po­świę­ci­ła dzie­ciom. Pa­ni Ali­cja opo­wie­dzia­ła o swo­im za­wo­dzie, a tak­że spo­so­bie spę­dza­nia wol­ne­go cza­su ja­kim jest wo­lon­ta­riat w lu­bel­skich szpi­ta­lach na od­dzia­łach dzie­cię­cych i współ­two­rze­nie ra­dio­we­go „Jaś­ka” w Ra­diu Lu­blin. Dzie­ci z wiel­kim za­in­te­re­so­wa­niem słu­cha­ły wier­szy i opo­wia­dań na­sze­go Go­ścia, na­uczy­ły się no­wych pio­se­nek au­tor­stwa Pa­ni Ali­cji, a na ko­niec każ­dy mógł za­ku­pić ksią­żecz­kę z imien­ną de­dy­ka­cją au­tor­ki wspie­ra­jąc tym sa­mym cel cha­ry­ta­tyw­ny. Bar­dzo dzię­ku­je­my Pa­ni Ali­cji za tak cie­ka­we spo­tka­nie.