”Szczotko, szczotko, hej szczoteczko”- spotkanie Koniczynek ze stomatologiem

W środę 26 kwiet­nia grupę Koni­czy­nek odwie­dzili bar­dzo mili goście -mia­no­wi­cie Pani i Pan sto­ma­to­log. Dzieci miały oka­zję wziąć udział w pro­gra­mie doty­czą­cym zasad higieny jamy ust­nej. Mogły samo­dziel­nie pod kon­trolą Pani sto­ma­to­log prze­ćwi­czyć jak należy pra­wi­dłowo myć zęby. Razem z miłymi baj­ko­wymi boha­te­rami jak: Pastu­sie – Lili, Milki, Billi, dzieci dowie­działy się i utrwa­liły jak pra­wi­dłowo dbać o zęby i nie dopu­ścić by zago­ścił na nich roba­czek Próch­nia­czek. Utr­wa­li­li­śmy także co należy jeść i pić, a czego uni­kać żeby mieć zdrowe i piękne zęby oraz uśmiech. Po skoń­czo­nym spo­tka­niu dzieci otrzy­mały pamiąt­kowe dyplomy oraz bar­dzo przy­datny pre­zent – szczo­teczkę i pastę do zębów.