Sto­krotki – Mali Arty­ści

5 listo­pada Sto­krotki uczest­ni­czyły w spo­tka­niu z malarką stu­diu­jącą na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych, panią Sabiną. Dzieci dowie­działy się jak wygląda praca mala­rza, zoba­czyły piękne obrazy wyko­nane na płót­nie oraz szkice na dużych kar­to­nach. Poznały poję­cia: pejzaż, martwa natura oraz por­tret. Zoba­czyły albumy malar­skie, róż­no­barwne farby, szta­lugi oraz pędzle różnej wiel­ko­ści. Uwień­cze­niem tego spo­tka­nia było wyko­na­nie przez dzieci obrazu na płót­nie – każdy mógł podejść i nama­lo­wać jakiś ele­ment. W rezul­ta­cie tej wspól­nej pracy powstał obraz przed­sta­wia­jący piękną, kolo­rową łąkę. Aktu­al­nie dzieło to ozda­bia naszą salę.