Święto Poczty Pol­skiej – w świe­cie znacz­ków i listów 

9 paździer­nika obcho­dzi­li­śmy w naszym przed­szkolu Dzień Poczty z tej okazji zapro­si­li­śmy Panią Annę Frymus, która pra­cuje na Pocz­cie Głów­nej w Lubli­nie. Przed­szko­laki poznały histo­rię poczty w Polsce, miały także okazję dowie­dzieć się róż­nych cie­ka­wo­stek na temat pracy listo­no­sza, a także kto to jest fila­te­li­sta i po co na koper­cie takie infor­ma­cje jak adre­sat i nadawca. Nasi Zia­ren­ko­wi­cze samo­dziel­nie stem­plo­wali kartki pocz­towe iwspól­nie ukła­dali puzzle. Dzieci mogły rów­nież za pomocą lupy oglą­dać roz­ma­ite znaczki, o nie­spo­ty­ka­nych kształ­tach na któ­rych były m.in. posta­cie zna­nych Pola­ków z dzie­dzin sportu czy nauki.