Rodzice Bratków czytają dzieciom

 

W gru­pie Brat­ków wraz z po­cząt­kiem ro­ku przed­szkol­ne­go roz­po­czę­ła się ak­cja Ro­dzi­ce czy­ta­ją Dzie­ciom. Ro­dzi­ce bar­dzo chęt­nie pod­ję­li wy­zwa­nie i od­wie­dza­ją na­szą gru­pę, aby spę­dzić z dzieć­mi czas przy­jem­nie, ale przede wszyst­kim po­ży­tecz­nie. Wszak czy­ta­nie dzie­ciom ma wiel­kie zna­cze­nie. Ba­da­nia na­uko­we po­twier­dza­ją, że gło­śne czy­ta­nie dziec­ku:
– bu­du­je moc­ną więź mię­dzy do­ro­słym i dziec­kiem,
– za­pew­nia emo­cjo­nal­ny roz­wój dziec­ka,
– roz­wi­ja ję­zyk, pa­mięć i wy­obraź­nię,
– uczy my­śle­nia i po­pra­wia kon­cen­tra­cję,
– wzmac­nia po­czu­cie wła­snej war­to­ści dziec­ka,
– po­sze­rza wie­dzę ogól­ną,
– uła­twia na­ukę, w per­spek­ty­wie po­ma­ga od­nieść suk­ce­sy w szko­le,
– uczy war­to­ści mo­ral­nych, po­ma­ga w wy­cho­wa­niu,
– za­po­bie­ga uza­leż­nie­niu od te­le­wi­zji i kom­pu­te­ra,
– kształ­tu­je na­wyk czy­ta­nia i zdo­by­wa­nia wie­dzy na ca­łe ży­cie.
Oprócz te­go sta­no­wi nie­sa­mo­wi­ty czas, kie­dy Ro­dzi­ce za­bie­ra­ją dzie­ci w po­dróż peł­ną nie­za­po­mnia­nych emo­cji. Na­wet zna­na baśń czy opo­wieść, prze­czy­ta­na spe­cjal­nie dla na­szej gru­py, cza­sa­mi wzbo­ga­co­na o róż­ne „e­fek­ty spe­cjal­ne”, spra­wia, że wi­zy­ta Ro­dzi­ca po­zo­sta­je na dłu­go w pa­mię­ci dzie­ci i z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ki­wa­ne są ko­lej­ne od­wie­dzi­ny w ra­mach na­szej ak­cji.
Dro­dzy Ro­dzi­ce, za­chę­ca­my więc, wzo­rem Ro­dzi­ców Brat­ków – CZYTAJCIE SWOIM DZIECIOM!