Obser­wa­cja pogody

W piątek 17 marca gości­li­śmy w Fasol­kach pana Tomka (wujka Ali), który pra­cuje w Stacji Mete­oro­lo­gicz­nej w Puła­wach. Dzięki pre­zen­ta­cji róż­nych cie­ka­wych przedmio­tów, Fasolki dowie­działy się, że desz­czo­mierz Hel­l­mana służy do codzien­nego pomiaru opadów desz­czu, mała i duża miarka służą do pomiaru pokrywy śnież­nej, a pomiaru nasło­necz­nie­nia w ciągu dnia doko­nuje urzą­dze­nie zwane Helio­gra­fem, w którym umiesz­cza się spe­cjalne paski (zimowy, przej­ściowy, letni). Do mie­rze­nia tem­pe­ra­tury służą dwa ter­mo­metry, które znaj­dują się w klatce mete­oro­lo­gicz­nej: ter­mo­metr mak­sy­malny mierzy naj­wyż­szą temp. w ciągu dnia, a ter­mo­metr mini­malny – naj­niż­szą temp. Fasolki miały okazję zoba­czyć jesz­cze na pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej ter­mo­metr gleby (kolan­kowy), Zmar­z­li­no­mierz Danil­liana, który służy do pomiaru głę­bo­ko­ści zama­rza­nia ziemi, a wia­tro­mierz służy do mie­rze­nia pręd­ko­ści i kie­runku wiatru w m/s. Pan Tomasz opo­wie­dział dzie­ciom, ze pogodę można prze­po­wie­dzieć na pod­sta­wie obser­wa­cji chmur (wyso­kich, śred­nich i niskich), i tak np. z postrzę­pio­nych chmur desz­czu nie będzie, zaś ciem­niej­sze baranki opady nam przy­niosą. Pomia­rów doko­nuje się trzy razy na dobę. Fasolki dowie­działy się, że na pod­sta­wie danych pogo­do­wych ze stacji mete­oro­lo­gicz­nej usta­lana jest pro­gnoza pogody. Na zakoń­cze­nie każda Fasolka otrzy­mała na pamiątkę od pana Toma­sza metryczkę, w której opi­sana jest pogoda w dniu uro­dzin.