Tańcobajka "Czerwony Kapturek"

 

W pew­ną gru­dnio­wa śro­dę na­sze przed­szko­le od­wie­dził Pan Da­wid z nie­zwy­kłym, in­te­rak­tyw­nym przed­sta­wie­niem „Czer­wo­ny Kap­tu­rek. ” Dzie­ci by­ły bar­dzo zdzi­wio­ne, gdy oka­za­ło się, że „te­atr”, któ­rym do nich przy­je­chał nie po­sia­da żad­ne­go ak­to­ra. Jed­nak szyb­ko i z wiel­ką chę­cią zgo­dzi­ły się za­grać bo­ha­te­rów zna­nej wszyst­kim baj­ki, wy­ko­ny­wać po­le­ce­nia re­ży­se­ra i wy­stą­pić w mu­zycz­nym spek­ta­klu dla dzie­ci z udzia­łem wi­dow­ni. Każ­de dziec­ko mo­gło się wcie­lić w ulu­bio­ną po­stać z baj­ki „Czer­wo­ny Kap­tu­rek” i z wiel­kim za­pa­łem i za­an­ga­żo­wa­niem wy­stą­pić na ma­łej sce­nie. Ta in­no­wa­cyj­na for­ma sce­nicz­nej za­ba­wy, łą­czy dzie­dzi­ny sztu­ki ta­kie jak te­atr, ta­niec i mu­zy­kę, a jed­no­cze­śnie spra­wia wie­le fraj­dy i sa­tys­fak­cji jej uczest­ni­kom. Zia­ren­ko­we przed­szko­la­ki by­ły za­chwy­co­na. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na pre­mie­rę ko­lej­nych tań­co­ba­jek!