Spotkanie z garncarzem

07.08. 2014 r. w na­szym przed­szko­lu go­ści­li­śmy „praw­dzi­we­go garn­ca­rza z praw­dzi­wą gli­ną”. Opo­wie­dział on przed­szko­la­kom o swo­im ma­ło po­pu­lar­nym w dzi­siej­szych cza­sach za­wo­dzie oraz o gli­nie, ja­ko pod­sta­wo­wym su­row­cu wy­ko­rzy­sty­wa­nym w garn­car­stwie. Po­ka­zał rów­nież, w ja­ki spo­sób po­wsta­ją na­czy­nia z gli­ny. Po­tem dzie­ci mia­ły rów­nież moż­li­wość obej­rzeć go­to­we na­czy­nia gli­nia­ne, któ­re zo­sta­ły wy­pa­lo­ne w pie­cu oraz sa­mo­dziel­nie spró­bo­wać tej trud­nej sztu­ki i ule­pić dzba­nu­szek. Te warsz­ta­ty by­ły dla dzie­ci nie­po­wta­rzal­ną oka­zją do roz­wi­ja­nia kre­atyw­no­ści i zdol­no­ści ma­nu­al­nych. Mło­dzi garn­ca­rze pod­czas swo­jej pra­cy wy­ci­szy­li się i sku­pi­li na wy­ko­ny­wa­nej pra­cy, a głów­ne na­rzę­dzie – czy­li dło­nie – spra­wi­ły, że każ­dy ule­pio­ny przedmiot jest je­dy­ny w swo­im ro­dza­ju i wy­jąt­ko­wy. Na ko­niec mie­li­śmy oka­zję po­słu­chać wspa­nia­łych le­gend i po­dań zwią­za­nych z za­wo­dem garn­ca­rza.