Szkolenie Kadry Ziarenka z pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Pierw­sza po­moc przedme­dycz­na- waż­na rzecz! Zna­jo­mość za­sad jej udzie­la­nia nie tyl­ko da­je po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa pod­czas co­dzien­nych czyn­no­ści ży­cio­wych, ale cza­sem ra­tu­je zdro­wie i ży­cie czło­wie­ka! Dla­te­go ca­ła ka­dra pe­da­go­gicz­na Zia­ren­ka prze­szła Kurs Pierw­szej Po­mo­cy Przed­me­dycz­nej. Dy­rek­cja i na­uczy­ciel­ki na­sze­go przed­szko­la po­sze­rzy­ły swo­ją wie­dzę teo­re­tycz­ną o za­sady po­stę­po­wa­nia, oraz roz­róż­nia­nia i oce­nia­nia róż­nych ro­dza­jów scho­rzeń, ale tak­że prak­tycz­nie mo­gły prze­ćwi­czyć na fan­to­mach wy­ko­ny­wa­nie sztucz­ne­go od­dy­cha­nia, ma­sa­żu ser­ca czy czyn­no­ści, ja­kie się wy­ko­nu­je przy za­dła­wie­niach i za­krztu­sze­niach. Sz­ko­le­nie cho­ciaż dłu­gie i ob­szer­ne wzbo­ga­ci­ło nas o wie­le no­wej wie­dzy. Miej­my na­dzie­je, że na­by­tych przez nas umie­jęt­no­ści ni­gdy nie bę­dzie­my mu­sia­ły w ży­ciu wy­ko­rzy­sty­wać, ale je­śli zaj­dzie ta­ka po­trze­ba…to każ­de ro­dzic mo­że czuć się bez­piecz­ny o swo­je dziec­ko- wie­my co ro­bić!