Praca policjanta na różnych stanowiskach

 

Pod­czas stycz­nio­we­go spo­tka­nia z Pa­nem Po­li­cjan­tem przed­szko­la­ki mia­ły oka­zję po­znać pra­cę po­li­cjan­tów na roż­nych sta­no­wi­skach. Dla nie­któ­rych by­ło nie la­da zdzi­wie­niem, że po­li­cjant nie zaj­mu­je się tyl­ko „ła­pa­niem zło­dzie­i”, ale mię­dzy in­ny­mi: nad­zo­rem ru­chu dro­go­we­go, pa­tro­lo­wa­niem dziel­nic, ochro­ną im­prez ma­so­wych czy uro­czy­sto­ści. Dzie­ci obej­rza­ły tak­że film o zwie­rzę­tach, któ­re pra­cu­ją w po­li­cji. Jed­nak naj­więk­szą atrak­cją by­ło oglą­da­nie i przy­mie­rza­nie atry­bu­tów po­li­cyj­nych. Każ­dy chciał przy­mie­rzyć czap­kę, obej­rzeć li­zak czy za­ło­żyć kaj­dan­ki. Jak za­wsze by­ło to bar­dzo in­te­re­su­ją­ce spo­tka­nie.