2 lutego - Dzień Życia Konsekrowanego 

 

2 lu­te­go Po­ziom­ki, Sto­krot­ki i Nie­za­po­mi­naj­ki go­ści­ły w przed­szko­lu wy­jąt­ko­wa oso­bę. Z oka­zji Dnia Ży­cia Kon­se­kro­wa­ne­go za­pro­si­li­śmy sio­strę An­nę, któ­ra przy­szła, by przy­bli­żyć dzie­ciom po­stać sio­stry za­kon­nej. Sio­stra An­na opo­wie­dzia­ła o swo­im stro­ju, o tym czym zaj­mu­ją się sio­stry za­kon­ne, po­ka­za­ła znak, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je Jej Zgro­ma­dze­nie oraz od­po­wia­da­ła na wie­le py­tań za­da­wa­nych przez przed­szko­la­ki. Nie za­bra­kło tak­że za­baw­nych aneg­do­tek i hi­sto­rii. Spot­ka­nie za­koń­czy­ła wspól­nie od­śpie­wa­na pio­sen­ka oraz mo­dli­twa w po­da­wa­nych przez dzie­ci in­ten­cjach. Przedsz­ko­la­ki ob­da­ro­wa­ły na­sze­go go­ścia kwia­ta­mi i z roz­bra­ja­ją­ca szcze­ro­ścią stwier­dzi­ły, że sio­stry za­kon­ne to na praw­dę faj­ne oso­by.