Kocham tatę i mamusię- mówi synek i córusia

 

16 czer­wiec to dzień, który utkwi na długo w pamięci Pozio­mek, bowiem wtedy zapro­siły one swo­ich kocha­nych rodzi­ców na występ arty­styczny z oka­zji Ich Święta. Poziomki dały z sie­bie wszystko: recy­to­wała, śpie­wały i tań­czyły spe­cjal­nie dla swo­ich Rodzi­ców. Następ­nie każde dziecko wrę­czyło wła­sno­ręcz­nie wyko­nane przez sie­bie pre­zenty dla Tatu­siów bre­loczki, a dla Mamuś wła­sno­ręcz­nie ule­pione i poma­lo­wane wazo­niki z kwia­tami. A, że to ostat­nie takie wspólne spo­tka­nie w tym roku przed­szkol­nym był także czas na wrę­cze­nie pamiąt­ko­wych dyplo­mów, podzię­ko­wań i nagród.