Muzy­ko­wa­nie w Sto­krot­kach

5 paździer­nika naszą grupę odwie­dzili muzycy, którzy przy­wieźli ze sobą różne instru­menty muzyczne. Naj­więk­sze zain­te­re­so­wa­nie wzbu­dził wśród dzieci kon­tra­bas, o którym do tej pory jedy­nie sły­szały, a nigdy nie widziały go na żywo. Niek­tóre zdzi­wiły się, że jest tak duży, inne zaś myślały że powi­nien być jesz­cze więk­szy. Sto­krotki wysłu­chały kilku ut­wo­rów muzycz­nych, po czym z wiel­kim entu­zja­zmem same mogły zagrać na skrzyp­cach oraz kon­tra­basie. Na koniec nauczy­li­śmy się pio­senki, którą wspól­nie wyko­na­li­śmy z uży­ciem wybran­ych instru­men­tów. Tego dnia było u nas naprawdę głośno i rado­śnie.