Dzień sportu w Poziomkach

 

W środę odwie­dził nas Pan Bar­tosz- tata Mar­tynki. Przy­niósł wiele cie­ka­wych akce­so­riów bie­ga­cza, bowiem sam bierze udział w mara­tonach, a także biegach gór­skich. Dzieci z zacie­ka­wie­niem oglą­dały stroje bie­ga­cza, raki, kijki do bie­ga­nia po góra­ch, ple­cak ze spe­cjal­nym pojem­ni­kiem na picie, czy jedze­nie w żelu prze­zna­czone dla bie­ga­czy. A naj­bar­dziej podo­bały się Poziom­kom medale i numery star­towe z róż­nych stron Pol­ski, a nawet Świata. Następ­nie odbyła się pro­fe­sjo­nalna roz­grzewka, tre­ning i oczy­wi­ście zawody spor­towe, które zakoń­czyły się otrzy­ma­niem przez dzieci cukier­ko­wych medali. Poziom­kom owe spo­tka­nie baaar­dzo się podo­bało, a za wizytę i cie­kawa lek­cje podzię­ko­wały Panu Bar­toszowi wła­sno­ręcz­nie wyko­na­nym dyplo­mem i zło­tym pucha­rem. Ser­decz­nie dzię­ku­jemy Tacie Mar­tynki za kre­atyw­nie i zdrowo spę­dzony czas.