Podróż do krainy wulkanów

 

W po­nie­dzia­łek 19 stycz­nia Nie­za­po­mi­naj­ki oraz Sto­krot­ki wy­ru­szy­ły w nie­zwy­kłą po­dróż do Kra­iny Wul­ka­nów. Pa­ni Mag­da, po­dró­żu­ją­ca po róż­nych za­kąt­kach świa­ta, po­ka­za­ła dzie­ciom jak wy­glą­da wnę­trze zie­mi. Dzię­ki spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej ma­kie­cie, przed­szko­la­ki zo­ba­czy­ły jak wy­glą­da wul­kan, po­zna­ły zwią­za­ną z tym te­ma­tem ter­mi­no­lo­gię, a na­wet ob­ser­wo­wa­ły wy­do­by­wa­nie się dy­mu wprost z wul­ka­nu. Po­nad­to dzie­ci uczest­ni­czy­ły na dwo­rze w eks­pe­ry­men­cie odzwier­cie­dla­ją­cym wy­buch wul­ka­nu. Ale to nie ko­niec atrak­cji – pod­czas spo­tka­nia Nie­za­po­mi­naj­ki i Sto­krot­ki za­nu­rza­ły pa­lec w bło­cie wul­ka­nicz­nym oraz do­ty­ka­ły skał po­cho­dze­nia wul­ka­nicz­ne­go, przy­wie­zio­nych z kil­ku­na­stu róż­nych wul­ka­nów. Dzie­ci do­wie­dzia­ły się rów­nież w ja­kich kra­jach jest naj­wię­cej wul­ka­nów oraz po­zna­ły zna­ki ostrze­gaw­cze, któ­re wy­stę­pu­ją w ich po­bli­żu. Przedsz­ko­la­ki by­ły na­praw­dę za­chwy­co­ne tym nie­co­dzien­nym spo­tka­niem z dy­mią­cy­mi i wy­buchającymi (oczy­wi­ście w bez­piecz­nych wa­run­kach) wul­ka­na­mi.