Wiosenne wariacje...na głowie

 

Wio­snę czuć w powie­trzu, miejmy nadzieję, że roz­go­ściła sie już u nas na dobre. Zia­ren­kowe przed­szko­laki posta­no­wiły ją przy­wi­tać z fan­ta­zyj­nymi fry­zu­rami na gło­wie. Zapro­si­li­śmy zatem panią Judytę z salonu fry­zjer­ski­ego dla dzieci „Ciach- ciach”, aby pomo­gła nam świę­to­wać pierw­szy dzień wio­sny. Pani fry­zjerka wraz ze swoim kudła­tym przy­ja­cie­lem opo­wie­działa dzie­ciom o zawo­dzie, który wyko­nuje, poka­zała przy­rządy i kosme­tyki potrzebne do obci­nania wło­sów i robie­nia róż­nych fry­zur i zaczęła…two­rzyć na naszych gło­wach różne waria­cje… Chłopcy mieli kolo­rowe iro­kezy, dziew­czynki koki, upię­cia i kucyki- wszyst­kie w tęczo­wych kolo­rach z wio­sen­nymi ozdo­bami. Przedsz­ko­laki są prze­ko­nane, że tak przy­wi­tana wio­sna pozo­sta­nie u nas na dłu­żej!