Magiczne Maroko

 

19 stycz­nia Po­ziom­ki i Brat­ki od­wie­dził Pan po­dróż­nik z nie­zwy­kłą pre­lek­cją o ta­jem­ni­czym i ko­lo­ro­wym Ma­ro­ko. Dzie­ci do­wie­dzia­ły się co je­dzą i pi­ją Ma­ro­kań­czy­cy, czy w lam­pie moż­na spo­tkać praw­dzi­wego dżi­na i jak dzia­ła ta ma­gicz­na lam­pa. Każ­dy chciał po­sie­dzieć na ma­ro­kań­skim la­ta­ją­cym dy­wa­nie i za­ło­żyć praw­dzi­we, tra­dy­cyj­ne stro­je. Przedsz­ko­la­ki oglą­da­ły przedmio­ty co­dzien­ne­go użyt­ku przy­wie­zio­ne pro­sto z Ma­ro­ko i z za­cie­ka­wie­niem zdo­by­wa­ły no­wą wie­dzę. Dzie­ci roz­wią­za­ły za­gad­kę „ma­gicz­ne­go pu­deł­ka” zro­bio­ne­go z drew­na po­cho­dzą­ce­go z ma­ro­kań­skie­go la­su ro­sną­ce­go nie­da­le­ko Es­sa­ouiry, a za­pach znaj­du­ją­cych się w nim per­fum jesz­cze dłu­go uno­sił się w przed­szko­lu.