Skąd się bierze prąd? – spo­tka­nie z Panem elek­try­kiem w Sto­krot­kach

16 stycz­nia naszą grupę odwie­dził Pan elek­tryk, który opo­wie­dział skąd się bierze prąd. Zwró­cił uwagę na to jak dbać o bez­pie­czeń­stwo pod­czas obcho­dze­nia się z urzą­dze­niami elek­trycz­nymi. Pod­czas spo­tka­nia dzieci doświad­czyły ja działa magnes, kompas i silnik elek­tryczny. Wyko­nały eks­pe­ry­ment uka­zu­jący zja­wi­sko elek­try­zo­wa­nia przez tarcie, a przede wszyst­kim same pod opieką elek­tryka podłą­czały małą żaró­weczkę do bate­rii tak by zaświe­ciła. Spo­tka­nie zakoń­czy­li­śmy słod­kim poczę­stun­kiem oraz poda­run­kiem wyko­na­nym przez Sto­krotki dla naszego gościa.