Warsztaty językowo-kulturowe w Poziomkach i Bratkach

 

Przez cały tydzień Bratki i Poziomki uczest­ni­czyły w warsz­ta­tach, w ramach pro­jektu edu­ka­cyj­nego AIESEC Pol­ska, pro­wa­dzo­nych przez wolon­ta­riu­szy z Mek­syku, Bra­zy­lii oraz Chin. Każ­dego dnia dzieci pozna­wały kul­turę i oby­czaje z poszcze­gól­nych kra­jów. Dużą radość spra­wiały dzie­ciom wspólne zabawy i kon­kursy. Bratki wraz z Poziom­kami miały moż­li­wość posma­ko­wa­nia tra­dy­cyj­nych sło­dy­czy z Mek­syku. Ku ich zasko­cze­niu cukierki nie zawsze oka­zy­wały się słod­kie, a czę­ściej bywały ostre. Spo­tka­nia z naszymi gośćmi były praw­dzi­wym spraw­dzia­nem języ­ko­wym dla dzieci. Co prawda każ­dego dnia był obecny tłu­macz, jed­nak dzieci śmiało korzy­stały z wła­snej zna­jo­mo­ści języka angiel­skiego (kolory, zwie­rzęta, licze­nie). Uwień­cze­niem spo­tkań z wolon­ta­riu­szami była wspólna mek­sy­kań­ska zabawa Piniata (Jest to ludowy zwy­czaj w Mek­syku osa­dzony w tra­dy­cji bożonarodzeniowej. Zabawa polega na strą­ce­niu spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej kuli wypeł­nionej prze­waż­nie sło­dy­czami, któ­rych uczest­nicy sta­rają się zebrać jak naj­wię­cej.). Dzieci z pomocą wolon­ta­riu­szy wcze­śniej przy­go­to­wały kule, które zostały wypeł­nione cukier­kami. Przy tej ostat­niej zaba­wie emo­cje się­gały zenitu, a radość ze zdo­by­tych słod­ko­ści była ogromna.