Zajęcia dogoterapeutyczne w Fasolkach

 

W mar­cu Fa­sol­ki mia­ły oka­zję po­znać Taj­rę, psa z gru­py „Su­per Psy”, któ­ry bie­rze udział w za­ję­ciach z do­go­te­ra­pii. Pod­czas za­jęć dzie­ci do­wie­dzia­ły się, jak nie­zwy­kle waż­ny dla psa jest zmysł wę­chu. Za­ję­cia opie­ra­ły się na spon­ta­nicz­nej, ukie­run­ko­wa­nej przez opie­ku­na za­ba­wie z psem, na­wią­za­niu z nim kon­tak­tu oraz moż­li­wo­ści po­gła­ska­nia go. Fa­sol­ki po­zna­ły ulu­bio­ną za­baw­kę Taj­ry, a mia­no­wi­cie pla­sti­ko­wą kość. Ale nie by­ła to zwy­kła kość, za­baw­ka po­sia­da­ła licz­ne prze­gród­ki, w któ­rych moż­na by­ło ukryć przy­smak psa, a je­go za­da­niem by­ło od­szu­ka­nie go. Fa­sol­kom bar­dzo po­do­ba­ła się za­ba­wa – ko­lo­ro­wa dróż­ka do psa. Każ­dy miał oka­zję dojść po ko­lo­ro­wych krąż­kach do Taj­ry i po­dać jej ulu­bio­ny przy­smak (chrup­ki). Na ko­niec wszyst­kie Fa­sol­ki otrzy­ma­ły na pa­miąt­kę na­klej­kę z Taj­rą.