Fasolki poznają zawód zegarmistrza

 

Zega­rek godziny wska­zuje.  
Wiem kiedy są zaję­cia, a kiedy się zabawa zaczyna.  
Nie spóź­nię się do przed­szkola, ani do kina,
bo gdy mam zega­rek, wiem która godzina.


We wtor­kowe przed­po­łu­dnie gości­li­śmy w naszej grupie dziadka naszego Witka, który wyko­nuje zawód zegar­mi­strza. W inte­re­su­jący sposób nasz gość opo­wie­dział dzie­ciom, na czym polega jego praca. Dzieci miały okazję obej­rzeć różne rodzaje zega­rów, poznać ich dzia­ła­nie. Obej­rzały rów­nież narzę­dzia, któ­rymi napra­wia się zegary. Przed­szko­laki chęt­nie zada­wały pyta­nia, dzięki czemu mogły posze­rzyć swoją wiedzę. To była bardzo cie­kawa wizyta.