Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Zapisz dziecko do Ziarenka

 • Kochany Panie Mikołaju...

  No i doczekaliśmy się! Znów przedszkole Ziarenko odwiedził najbardziej wyczekiwany przez wszystkie dzieci gość - Święty Mikołaj.

  Kochany Panie Mikołaju...
 • Wisienkowe spotkanie z książką

  „W ksią­żeczce płynie rzecz­ka…”, czyli o tym jak roz­wi­jać od naj­młod­szych lat zain­te­re­so­wa­nia przy­szłych czy­tel­ni­ków.


   

  Wisienkowe spotkanie z książką
 • "Sterczy w ścianie taki pstryczek, Mały pstryczek-elektryczek", czyli co Fiołki wiedzą o elektryczności

  ”Któż to jest ten mały pstryk? Może świe­tlik? Może ognik? Jak tam dostał się i skąd? To nie ognik. To prze­wod­nik. Taki drut, a w drucie PRĄD. Robisz pstryk i włą­czasz PRĄD! Elek­tryczny bystry PRRRRĄD! I skąd świa­tło? Wła­śnie stąd!” 

  "Sterczy w ścianie taki pstryczek, Mały pstryczek-elektryczek", czyli co Fiołki wiedzą o elektryczności
 • Tańcowała igła z nitką w Fasolkach

  ”Tań­co­wała igła z nitką. Igła pięk­nie, nitka brzyd­ko…”, czyli o tym jak nasze Fasolki poznały kra­wiec­two.  

  Tańcowała igła z nitką w Fasolkach
 • „Jestem sobie mały Miś, śmieszny Miś, znam się z dziećmi nie od dziś…”, czyli dzień zabaw z misiem w Wisienkach

  „Miś plu­szowy – mój przy­ja­ciel. Zawsze blisko przy mnie jest. Czy się śmieję. Czy też płaczę. On przy­tu­lać lubi się!”

  „Jestem sobie mały Miś, śmieszny Miś, znam się z dziećmi nie od dziś…”, czyli dzień zabaw z misiem w Wisienkach
 • Stokrotki - Mali Artyści

  Przed­szko­lak może być zarówno odbiorcą sztuki, jak i jej twórcą, jeśli podej­mie własną aktyw­ność arty­styczną. Peł­nie­nie obu tych funk­cji przy­czy­nia się do wszech­stron­nego roz­woju dziecka. 

  Stokrotki - Mali Artyści
 • Zabawy DARAMI FROEBLOWSKIMI w KONICZYNKACH

  PROGRAM Dar Zabawy to inno­wa­cyjne podej­ście do zajęć, kre­atywne pomy­sły na zabawę oraz twór­cze i nie­ba­nalne roz­wią­za­nia peda­go­giczne. Pro­gram powstał z troski o natu­ralny rozwój dziecka, o przy­wró­ce­nie war­to­ści zaba­wie, zabaw­kom i całej isto­cie dzie­ciń­stwa. 

   

   

   

   

   


   

  Zabawy DARAMI FROEBLOWSKIMI w KONICZYNKACH
 • 11 listopada w Koniczynkach

  Kto Ty jesteś – Polak mały” – czyli jak Koni­czynki przy­go­to­wy­wały się do Święta Niepo­dle­gło­ści – 11 listo­pada 

  11 listopada w Koniczynkach
 • Fasolki kiszą kapustę

  Wielki rwetes dziś u Basi, bo kapu­stę Basia kwasi. Szat­kow­nica poszła w taniec. To Ci będzie szat­ko­wa­nie! Rach, ciach, ciach, obe­reczka- już kapu­sty pełna beczka!” 

   

  Fasolki kiszą kapustę
 • Konkurs plastyczny "Dary jesieni"

  W dniu 26 października nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Dary jesieni". Na konkurs przyniesionych zostało wiele przepięknych, kolorowych prac. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie.

  Konkurs plastyczny "Dary jesieni"
 • Pasowanie na przedszkolaka w Wisienkach

  Jak co roku przyjęliśmy do naszego grona nowych przedszkolaków. Uroczyste pasowanie na przedszkolaka odbyło się w październikowe popołudnie. Odświętnie ubrane Wisienki zaprezentowały rodzicom piękny program artystyczny oraz udowodniły wszystkim, że już dorosły do roli przedszkolaka.

  Pasowanie na przedszkolaka w Wisienkach
 • Zaginiona owieczka

  dniu 24 października do naszego przedszkola przybył, dobrze już nam znany, Teatr Ewangelizacyjny „Eden” z Wieliczki, który tym razem zaprosił nas na spotkanie z bohaterami przypowieści ewangelicznej o zagubionej owieczce.

  Zaginiona owieczka
 • Święto Poczty Polskiej - w świecie znaczków i listów
  Czasem na pocz­cie ludzie się tłoczą. Tak, że aż trudno uwie­rzyć oczom. O co im chodzi? Popa­trzmy z bliska, żeby odpo­wiedź jasną uzy­skać. Pierw­szy na wagę kła­dzie dwie paczki. Drugi do listów przy­kleja znaczki. Trzeci wysyła list pole­cony…
  Święto Poczty Polskiej - w świecie znaczków i listów
 • Savoir vivre w Fiołkach

  Stoły ślicz­nie nakryte, rączki czysto umyte, każdy cier­pli­wie czeka na swój kubek mleka. Nie ma plam na far­tuszku, nie ma resz­tek w gar­nuszku. Pod stołem nie ma śmieci bo tu jadły grzeczne dzie­ci… 

  Savoir vivre w Fiołkach
 • Koniczynki dbają o swoje roślinki

  Koni­czynki to świetni ogrod­nicy! Każdy kto wcho­dzi do ich sali od razu może zauwa­żyć jak pięk­nie kwitną i pną się do samego sufitu kwiaty w ich sali.  

  Koniczynki dbają o swoje roślinki
 • Muzy­ko­wa­nie w Sto­krot­kach

  Sto­krotki 5 paździer­nika miały nie­zwy­kłych gości, dzięki nim mogły zanu­rzyć się w świe­cie muzy­ki… 

   

  Muzy­ko­wa­nie w Sto­krot­kach
 • Stokrotki w Filharmonii

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, Stokrotki zagościły w Filharmonii Lubelskiej. Dzieci były bardzo przejęte, ponieważ niektóre z nich pierwszy raz miały okazję zobaczyć naszą salę koncertową.

  Stokrotki w Filharmonii
 • Piknik rodzinny w Grocie Solnej

  Integracyjne pikniki rodzinne to w naszym przedszkolu już rodzaj tradycji i okazja do wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu. Tm razem mieliśmy okazję spotkać się w Grocie Solnej w Wólce Lubelskiej.

  Piknik rodzinny w Grocie Solnej
 • Uroczysko Dąbrowa

  Korzystając z pięknej pogody, nasze przedszkolaki odwiedziły punkt edukacji leśnej w uroczysku Dąbrowa. Punkt jest wyposażony w tablice edukacyjne o tematyce leśnej i ekologicznej oraz w makiety urządzeń łowieckich takich, jak ambona i paśnik. 

  Uroczysko Dąbrowa
 • Fasolki i Koniczynki na warsztatach stolarskich

  Korzystając z pięknej jesiennej pogody Fasolki i Koniczynki pojechały w środę do Chodla. Tam w stolarni "Koniczynka" miały okazję zapoznać się z zawodem stolarza.

  Fasolki i Koniczynki na warsztatach stolarskich
 • Koziołek Matołek odwiedza Ziarenko

  W miniony wtorek, 12 września, nasze przedszkole odwiedził najsympatyczniejszy koziołek na świecie. Miał czerwone spodenki i szukał wszędzie Pacanowa.

  Koziołek Matołek odwiedza Ziarenko
 • Podróż po Europie w drugim turnusie wakacyjnym

  Pod­czas dru­giego waka­cyj­nego tur­nusu za równo w gru­pie młod­szej jak i star­szej zaczę­li­śmy naszą podróż, od kon­ty­nentu naj­bliż­szego nam czyli od – Europy. Sku­pi­li­śmy się na takich kra­jach jak: Wło­chy, Hisz­pa­nia, Fran­cja, Niemcy oraz na naszej ojczyź­nie, czyli Pol­sce.

  Podróż po Europie w drugim turnusie wakacyjnym
 • Eksperymentujemy z wodą-pierwszy turnus wakacyjny w Ziarenku

  W pierwszym tygodniu wakacji przedszkolaki wybrały się na morskie wyprawy. Młodsi Ziarenkowicze przez kolejne dni poznawały głębię oceanów, zaś bardziej doświadczone przedszkolaki przez chwilę mogły poczuć się jak prawdziwi pogromcy mórz – piraci.

  Eksperymentujemy z wodą-pierwszy turnus wakacyjny w Ziarenku
 • Pokaz baletowy 2017

  We wtorek, 27 czerwca odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia baletowe prowadzone w naszym przedszkolu. Rodzice mieli okazję zobaczyć jak wyglądają ćwiczenia baletowe, rozgrzewka, a także zabawy pt. "Marsz, marsz" oraz "Kwiatowe wróżki"

  Pokaz baletowy 2017
 • Zakończenie roku w Bratkach

  W ubiegłym tygodniu, 21 czerwca, pożegnaliśmy się z następnym rocznikiem naszych wychowanków, które już od września rozpoczną szkolna edukację. Z tej okazji odbyło się uroczyste zakończenie roku w Bratkach. Odświętnie ubrane Bratki śpiewały, tańczyły i recytowały wierszyki, a cała widownia w postaci zaproszonych rodziców i wychowawców ocierała ukradkiem łzy wzruszenia.

  Zakończenie roku w Bratkach
 • Dzień Mamy i Taty w Fiołkach

  W Fiołkach również przedszkolaki świętowały Dzień Mamy i Taty. Dnia 13.05.2017r. roześmiane dzieci słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, a także za mądrość i ojcowski autorytet.

  Dzień Mamy i Taty w Fiołkach
 • Dzień Mamy i Taty w Fasolkach

  Dzień Mamy i Taty w Fasolkach  był w tym roku niesamowitym przeżyciem - zarówno dla dzieci jak i rodziców. Niezwykle bogaty program artystyczny wzbudził wiele zachwytów. 

  Dzień Mamy i Taty w Fasolkach
 • Dzień Mamy i Taty w Koniczynkach

  8 czerwca nasza najmłodsza grupa ziarenkowiczów zaprosiła swoich rodziców do przedszkola, aby uczcić ich święto oraz uroczyście zakończyć swój pierwszy rok w naszych murach. Koniczynki przedstawiły piękny muzyczny spektakl "Brzydkie kaczątko". 

  Dzień Mamy i Taty w Koniczynkach
 • Dzień Mamy i Taty w Bratkach

  okazji Dnia Mamy i Taty w naszym przedszkolu odbyły się grupowe uroczystości. Wstępy zainaugurowały Bratki. Dzieci w pięknych strojach prezentowały bogaty program artystyczny – inscenizację wesołej bajki o pięknej Stokrotce, wiersze, piosenki, tańce i  życzenia dla kochanych rodziców. 

  Dzień Mamy i Taty w Bratkach
 • Bratki na szlaku legend lubelskich

  Z Lublinem wiąże się wiele ciekawych legend. W czerwcowy poranek Bratki postanowiły się dowiedzieć skąd wzięła się nazwa naszego miasta, o czym śnił Leszek Czarny i w jakich sytuacjach pieje kogucik z Wieży Trynitarskiej. 

  Bratki na szlaku legend lubelskich
 • Koniczynki szaleją w FIKU-MIKU

  Z okazji Dnia Dziecka - Koniczynki wybrały się do Fiku – Miku, spędzając czas na dobrej zabawie. Dzieci wspinały się, zjeżdżały po różnych ślizgawkach, kąpały się w basenach z kolorowymi piłkami, pokonywały różne tory przeszkód. A ile radości sprawiło skakanie na dmuchanym zamku – sama przyjemność. Uśmiech i dobry humor nie opuszczały nikogo z dzieci, czas upłynął nam bardzo miło, aż szkoda było wracać.

  Koniczynki szaleją w FIKU-MIKU
 • Akademia Niezwykłych Umiejętności - niespodziana z okazji Dnia Dziecka

  "Dzieci kochają jasne i odpowiednie dla ich wieku wyzwania - to one dają im frajdę próbowania nowego i sprawdzania siebie." Z okazji Dnia Dziecka nasze Bratki, Fasolki i Fiołki spędziły fantastyczne chwile w Akademii Niezwykłych Umiejętności w Stasinie.

  Akademia Niezwykłych Umiejętności - niespodziana z okazji Dnia Dziecka
 • Fasolki śpiewają dla Matki Bożej

  Szesnastego maja w Przedszkolu Parafialnym im. bł. Honorata Koźmińskiego odbył się Przegląd Piosenki Maryjnej. Najpierw widzowie wysłuchali historii o objawieniu Matki Bożej w Fatimie. Potem zaczęły się występy, w czasie których mali artyści dali z siebie wszystko.

  Fasolki śpiewają dla Matki Bożej
 • Jedziemy do ZOO, ZOO, ZOO

  W majowy piątek Fasolki i Fiołki odwiedziły park zwierząt w Wojciechowie. Na terenie parku właściciele zgromadzili kilkadziesiąt gatunków zwierząt. Zwiedzający mogą zobaczyć zwierzęta z różnych kontynentów, podziwiać drapieżniki, w tym króla zwierząt lwa i przesympatyczna lwicę Elę, która bawiła się z naszą przewodniczką niczym mały psiak.

  Jedziemy do ZOO, ZOO, ZOO
 • Fasolki zwiedzają Muzeum Lubelskie

  Fasolki bardzo aktywnie poszerzają swoja wiedzę na temat otaczającego je świata. W pewien wiosenny piątek udały się na wycieczkę w kierunku Starego Miasta. Głównym celem wycieczki było multimedialne Muzeum Lubelskie

  Fasolki zwiedzają Muzeum Lubelskie
 • Kwiecień w Rumiankach

  Przez ostat­nie tygo­dnie w gru­pie Rumian­ków zostało poru­szo­nych wiele tema­tów. Przygotowując się do Świat Wiel­ka­nocnych rozma­wia­li­śmy z dziećmi o Nie­dzieli Pal­mo­wej, oglą­da­li­śmy różne palmy i porów­ny­wa­li­śmy ich wiel­ko­ści (duża, mała palma). Rumianki dowie­działy się co, powinno znaj­do­wać się w koszyku wiel­ka­noc­nym. Efek­tem tego była wyko­nana praca pla­styczna – pisanki w koszyczku.

  Kwiecień w Rumiankach
 • "Szczotko, szczotko, hej szczoteczko"- spotkanie Koniczynek ze stomatologiem

  W środę 26 kwiet­nia grupę Koni­czy­nek odwie­dzili bar­dzo mili goście -mia­no­wi­cie Pani i Pan sto­ma­to­log. Dzieci miały oka­zję wziąć udział w pro­gra­mie doty­czą­cym zasad higieny jamy ust­nej. Mogły samo­dziel­nie pod kon­trolą Pani sto­ma­to­log prze­ćwi­czyć jak należy pra­wi­dłowo myć zęby.

  "Szczotko, szczotko, hej szczoteczko"- spotkanie Koniczynek ze stomatologiem
 • Bratki pierwszy raz zasiadają w szkolnej ławie

  Jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy Bratki miały zaplanowaną bardzo nietypową wycieczkę - zawędrowały do pobliskiej szkoły. Celem wizyty było zapoznanie dzieci z budynkiem szkoły oraz integracja uczniów i przedszkolaków. 

  Bratki pierwszy raz zasiadają w szkolnej ławie
 • Światowy Dzień Kota w Fiołkach

  Świa­towy Dzień Kota w gru­pie Fioł­ków na długo zapad­nie w pamięci dzieci. Szansa na prze­bra­nie się za kota czy tez wyko­ny­wa­nie syl­wetki kota tech­niką ori­gami wywo­ły­wała uśmiech na twa­rzach dzieci. Jed­nakże naj­więk­szą atrak­cją w tym dniu była wizyta p. Mileny (mamy Anto­sia) wraz z kotką Naszką.

  Światowy Dzień Kota w Fiołkach
 • Gimnastyka fajna sprawa, dla przedszkolaków dobra zabawa!

  Rozwój ruchowy przed­szkolaka to obok sze­roko poję­tej edu­ka­cji naj­waż­niej­sza misja przed­szkola. W czasie zajęć gim­na­stycz­nych czy tanecz­nych dzieci roz­wi­jają moto­rykę dużą, koor­dy­na­cję wzro­kowo – ruchową oraz spo­strze­gaw­czość.

  Gimnastyka fajna sprawa, dla przedszkolaków dobra zabawa!
 • Wiszące pisanki powstały w Fiołkach

  W czwartek przedszkole zamieniło się znowu na moment w pracownię plastyczną, w której działo się wiele ciekawych rzeczy. Tym razem rodzice z grupy Fiołków odkrywali swoje talenty plastyczne, a dzieci zamieniły się w prawdziwych artystów. 

  Wiszące pisanki powstały w Fiołkach
 • VIII Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych

  Spektakl "Czerwony Kapturek" w wykonaniu dzieci z Fiołków spotkał się z ciepłym przyjęciem na VIII Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych Dzielnicy Czuby. 

  VIII Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych
 • Wsi spokojna, wsi wesoła - Bratki zwiedzają Muzeum Wsi Lubelskiej

  "Muzealna ekspozycja to nie tylko materialny ślad po minionych czasach, ale też historie zwykłych ludzi wpisane w odtworzone wnętrza (które dzięki temu często zyskują niepowtarzalny, indywidualny charakter). Odwiedzając kolejne sektory i obiekty można odnieść wrażenie, że czas stanął w miejscu, a wizyta w Muzeum staje się okazją do wyjątkowej podróży oraz bliskiego – wręcz namacalnego – spotkania z przeszłością."

  Wsi spokojna, wsi wesoła - Bratki zwiedzają Muzeum Wsi Lubelskiej
 • Koniczynki małymi ogrodnikami

  W środę oraz w czwar­tek dzieci z grupy Koni­czy­nek zamie­niły się w małych ogrod­ni­ków siejąc i sadząc zie­lony ogró­dek w swojej sali. Dzieci zasa­dziły i zasiały w kolo­ro­wych donicz­kach: cebulę, ziem­niaki, pie­truszkę, pomi­dory, aksa­mitki, maciejkę i zboże.   

  Koniczynki małymi ogrodnikami
 • Koniczynki przygotowują się do Świąt Wielkanocnych

  Ozdoby wielkanocne nie muszą być skomplikowane, a ich wykonanie zawsze jest przyjemnością dla małych rączek. Zwłaszcza jeżeli tworzą je wspólnie z rodzicami. Tak też było w Koniczynkach na warsztatach wielkanocnych, które odbyły się w minioną środę. 

  Koniczynki przygotowują się do Świąt Wielkanocnych
 • Warsztaty Wielkanocne w żłobku

  Nasza najmłodsza grupa włożyła wiele zapału w wykonanie swoich dekoracji wielkanocnych. Dzieci malowały jajka i koszyczki, przyklejały ozdoby, a wszystko posypywały "czerwoną solą" - brokatowym pyłkiem. 

  Warsztaty Wielkanocne w żłobku
 • Serwetkowe arcydzieła w Bratkach

  Tradycyjna Wielkanoc nieodłącznie kojarzy się ze zdobieniem pisanek. Są ważnym symbolem, niepowtarzalną dekoracją a także ciekawym pomysłem na prezent. Ich przygotowanie, na przykład w technice decoupage, jest też dobrą alternatywą na rodzinne spędzanie czasu w święta.

  Serwetkowe arcydzieła w Bratkach
 • Kolorowe palmy pojawiły się w Fasolkach

  W wiosennym nastroju, co roku czekamy na Święta Wielkanocne, które przypominają nam o zwycięstwie  życia nad śmiercią. Zgodnie z tradycją przygotowujemy dekoracje świąteczne, w których dominują pisanki, kurczaczki, baranki i inne ozdoby od wieków symbolizujące Wielkanoc w naszej kulturze. 

  Kolorowe palmy pojawiły się w Fasolkach
 • W naszym żłobku- czyli jak spędzają czas Rumianki

  W naszym żłobku dzieci nie tylko dobrze się bawią, ale również uczą. Przede wszystkim w każdy czwartek prowadzone są zajęcia umuzykalniające, na których Rumianki ochoczo śpiewają, tańczą, grają na instrumentach i biorą udział w różnych zabawach.

  W naszym żłobku- czyli jak spędzają czas Rumianki
 • Warsztaty balonowe w Fasolkach

  Fasolki do warsztatów balonowych podeszły z właściwą sobie energią i pomysłowością. Zielony fasolkowy miś będący finałem warsztatów od razu poszybował w przedszkolne przestworza stając się wielka piłką. Radość dzieci była nieopisana. 

  Warsztaty balonowe w Fasolkach
 • Warsztaty balonowe w Fiołkach

  Fiołki również miały możliwość uczestniczenia w kolorowych warsztatach balonikowych. Z zapałem i bez najmniejszego trudu odgadywały, jakie zwierzątka tworzy dla nich pani Ela

  Warsztaty balonowe w Fiołkach
 • Warsztaty balonowe w Bratkch

  W ubiegłym tygodniu nasze przedszkole znowu odwiedziła pani Ela - tym razem uczyła nasze przedszkolaki jak wyczarować różne zwierzątka z kolorowych balonów.

  Warsztaty balonowe w Bratkch
 • Dzień Wody w Fiołkach

  W miniony piątek w grupie Fiołki obchodziliśmy Dzień Wody. Z tej okazji jedna z naszych sal zamieniła  się w małe laboratorium.

   

  Dzień Wody w Fiołkach
 • ”Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć!”

  Fasolki dosko­nale o tym wie­dzą, dla­tego wizyta u den­ty­sty to nic strasz­nego. W pobli­skim gabi­ne­cie sto­ma­to­lo­gicznym dzieci miały oka­zję poznać pracę den­ty­sty oraz obej­rzeć gabi­net sto­ma­to­lo­giczny „od kuchni”.

  ”Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć!”
 • Obserwacja pogody

  W piątek 17 marca gości­li­śmy w Fasol­kach pana Tomka (wujka Ali), który pra­cuje w Stacji Mete­oro­lo­gicz­nej w Puła­wach. Dzięki pre­zen­ta­cji róż­nych cie­ka­wych przedmio­tów, Fasolki dowie­działy się, że desz­czo­mierz Hel­l­mana służy do codzien­nego pomiaru opadów desz­czu, mała i duża miarka służą do pomiaru pokrywy śnież­nej, a pomiaru nasło­necz­nie­nia w ciągu dnia doko­nuje urzą­dze­nie zwane Helio­gra­fem, w którym umiesz­cza się spe­cjalne paski (zimowy, przej­ściowy, letni).
   

  Obserwacja pogody
 • Doświadczenie z jajkiem w Fasolkach

  Do wyko­na­nia eks­pe­ry­mentu potrze­bo­wa­li­śmy: 2 jajka, wodę, ocet i dwa sło­iki. Jedno jajko wło­ży­li­śmy do sło­ika napeł­nio­nego wodą, a dru­gie do sło­ika napeł­nio­nego octem i pozo­sta­wi­li­śmy na 24 godz., ale co jakiś czas Fasolki obser­wo­wały, czy zacho­dzą jakieś zmiany. Na drugi dzień po wyję­ciu jajek ze sło­ików, zaob­ser­wo­wa­li­śmy wiel­kie zmiany. Jedno jajko nie miało sko­rupki!

  Doświadczenie z jajkiem w Fasolkach
 • Dzień Kobiet W Bratkach

  8 marca w grupie Bratków świętowaliśmy wyjątkowy dzień dla naszych małych pań. Chłopcy złożyli życzenia i wręczyli własnoręcznie zrobione laurki dziewczynkom Na dziewczęcych buziach uśmiech gościł przez cały dzień. Dziewczynki serdecznie podziękowały chłopcom za piękne życzenia i prezenty.

   

  Dzień Kobiet W Bratkach
 • "Proszę słonia" czyli ziarenkowicze znowu w teatrze

  "Proszę słonia Ludwika Jerzego Kerna to dla wielu z nas powrót do dzieciństwa, zarówno jeśli chodzi o ulubioną lekturę, jak i wspomnienie starych „Dobranocek”. Tym razem historię chłopca, który nie umiał urosnąć i… słonia, który rósł ponad miarę, przenosimy na scenę."

  "Proszę słonia" czyli ziarenkowicze znowu w teatrze
 • Dzień bez zabawek w Fasolkach

  O tym, że do dobrej zabawy naprawdę nie potrzeba wiele, Fasolki prze­ko­nały się spę­dza­jąc w przed­szkolu dwa dni bez zaba­wek. Z dostar­czo­nych mate­ria­łów (rolki, pudełka, korki, włóczki, butelki, sznurki, itp.) dzieci kon­stru­owały lalki, kotki, samo­chody, kosmiczne pojazdy, instru­menty, roboty, itp.

  Dzień bez zabawek w Fasolkach
 • Magiczne bańki mydlane w Ziarenku

  W lutowy zimny wtorek w Ziarenku panowała gorąca atmosfera, ponieważ do przedszkola zawitała grupa Free Art Studio z niesamowitym pokazem baniek mydlanych.

  Magiczne bańki mydlane w Ziarenku
 • Fasolki poznają zawód zegarmistrza

  Zega­rek godziny wska­zuje.  

  Wiem kiedy są zaję­cia, a kiedy się zabawa zaczyna.  

  Nie spóź­nię się do przed­szkola, ani do kina, bo gdy mam zega­rek, wiem która godzina.  

   

  We wtor­kowe przed­po­łu­dnie gości­li­śmy w naszej grupie dziadka naszego Witka, który wyko­nuje zawód zegar­mi­strza. W inte­re­su­jący sposób nasz gość opo­wie­dział dzie­ciom, na czym polega jego praca.  

  Fasolki poznają zawód zegarmistrza
 • Dzień Babci i Dziadka w Fasolkach

  W czwartek swoich ukochanych dziadków gościły w przedszkolu dzieci z grupy Fasolki. Dzieci śpiewały piękne piosenki, tańczyły i recytowały wierszyki. 

  Dzień Babci i Dziadka w Fasolkach
 • Dzień Babci i Dziadka w Koniczynkach

  Babcie i dziadkowie naszej najmłodszej grupy zostali zaproszeni w środę. Koniczynki przedstawiły wspaniały program artystyczny. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali  występy swoich milusińskich, a przedszkolaki odważnie i bez tremy  pokazały umiejętności muzyczne, ruchowe oraz recytatorskie. 

  Dzień Babci i Dziadka w Koniczynkach
 • Dzień Babci i Dziadka w Fiołkach

  We wtorek swoje babcie i dziadków gościły Fiołki. Pod czujnym okiem pani Dominiki dzieci zaprezentowały piękną adaptacje bajki „Czerwony kapturek”. 

  Dzień Babci i Dziadka w Fiołkach
 • Dzień Babci i Dziadka w Bratkach

  Poprzedni tydzień minął w przedszkolu Ziarenko pod hasłem obchodów Dnia Babci i Dziadka. Uroczystości zainaugurowały Bratki, które zaprosiły swoje babcie i dziadków w poniedziałek, aby w szczególny sposób podziękować im za ich miłość, dobroć i cierpliwość.

  Dzień Babci i Dziadka w Bratkach
 • Bratki w Cukierni Artystycznej Creamy

  Na początku zimo­wych ferii, Bratki wybrały się do Arty­stycz­nej Cukierni Creamy.  Z ogrom­nym zacie­ka­wie­niem zwie­dzi­li­śmy zaple­cze cukierni. Dzieci mogły zoba­czyć róż­nego rodzaju foremki i formy, w któ­rych wypie­kane są torty, cia­steczka, babeczki…

  Bratki w Cukierni Artystycznej Creamy
 • Gdzie nie spojrzeć wszędzie tańce, roześmiane przebierańce.

  W środę, 11 stycznia, jak co roku w przedszkolu Ziarenko odbył się bal przebierańców. Dzieci zaraz po śniadaniu założyły swoje stroje karnawałowe i sale zapełniły się księżniczkami, motylkami, rycerzami, zwierzątkami i innymi bajkowymi postaciami.

  Gdzie nie spojrzeć wszędzie tańce, roześmiane przebierańce.
 • "Mości gospodarzu, dostojny szafarzu" - jasełka 2016

  Jasełka i wspólne kolędowanie to tradycja naszego przedszkola, ale w tym roku jasełka były naprawdę wyjątkowe.

  "Mości gospodarzu, dostojny szafarzu" - jasełka 2016
 • Warsztaty choinkowo-pierniczkowe w Bratkach

  Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia trwają w Ziarenku już od dawna. Dzięki uprzejmości pani Ewy - mamy Lenki, Bratki zrobiły przepiękne piernikowe choinki dla swoich rodziców.

  Warsztaty choinkowo-pierniczkowe w Bratkach
 • Dzień Postaci z Bajek w Fasolkach

  W pewien listo­pa­dowy dzień w naszym przed­szkolu zro­biło się bardzo kolo­rowo. A to za sprawą pew­nego święta. 7 listo­pada obcho­dzi­li­śmy Dzień Postaci z Bajek. Jest to święto wszyst­kich baj­ko­wych postaci i odpo­wiedni moment, aby przy­po­mnieć sobie część z nich.

  Dzień Postaci z Bajek w Fasolkach
 • Wycieczka do schroniska zwierząt

  Zima to ciężka pora roku, zwłaszcza dla zwierząt. Nasze przedszkolaki i ich rodzice postanowiły wspomóc darami lubelskie schronisko dla zwierząt – w końcu Mikołajem może być każdy z nas. 

  Wycieczka do schroniska zwierząt
 • Marzenia się spełniają - mikołajkowy koncert Majki Jeżowskiej

  Każde dziecko zna piosenki Majki Jeżowskiej, a 7 grudnia mieliśmy okazję wybrać się na koncert tej lubianej przez wszystkich piosenkarki, która okazała się niezwykle barwną i ciekawą postacią.

  Marzenia się spełniają - mikołajkowy koncert Majki Jeżowskiej
 • Święty Mikołaju - na Ciebie czekamy!

  Szóstego grudnia od rana padał śnieg i świat wyglądał niczym z bajki. Podekscytowane przedszkolaki z noskami przyklejonymi do szyb okiennych oczekiwały na bardzo ważnego gościa. 

  Święty Mikołaju - na Ciebie czekamy!
 • Zdrowy Przedszkolak - konkurs piosenki

  W listopadzie nasze przedszkolaki z Fasolek i Bratków wzięły udział w konkursie piosenki zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki. Występ dzieci spotkał się z wielkim uznaniem publiczności i jurorów.

  Zdrowy Przedszkolak - konkurs piosenki
 • Pasowanie na przedszkolaka w Koniczynkach

  Bardzo ważne wydarzenie miało miejsce w Ziarenku dnia 26 października. W poczet naszych przedszkolaków zostały przyjęte kolejne dzieciaczki! Mamy nadzieję, że Ziarenko stanie się dla Was drugim domem i zajmie specjalne miejsce w Waszych serduszkach. Witajcie!

  Pasowanie na przedszkolaka w Koniczynkach
 • Ziarnem malowane - jesienne warsztaty w grupie Bratków

  W jesienne październikowe popołudnie Bratki zaprosiły swoich rodziców na warsztaty. Na rodziców czekała niespodzianka - dzieci zaśpiewały kołysankę "Ach śpij kochanie" z piękną choreografią i ukradkiem przyniesionymi z domu piżamowymi kostiumami. Rodzice byli zachwyceni, a Pani Ewa i Pani Sylwia - dumne ze swoich wychowanków. 

  Ziarnem malowane - jesienne warsztaty w grupie Bratków
 • Bratki sortują listy

  W październiku nasze Bratki odwiedziły Sortownię Poczty Polskiej mieszczącą się przy ul. Moritza w Lublinie. Wycieczka była podsumowaniem zajęć dotyczących tematu poczty, znaczków i pisania listów. 

  Bratki sortują listy
 • Fasolki poznają leśne ścieżki

  "Ścieżka dydaktyczna "Kopanina" - zobacz las na własne oczy! powstała, aby  w interesujący sposób przybliżyć zwiedzającym las i rządzące nim prawa. Podczas spaceru, przy śpiewie ptaków, szumiących koronach drzew, otuleni zapachem żywicy i olejków eterycznych drzew leśnych, o ileż przyjemniej posłuchać opowieści na temat lasów! A tych jest bez liku: budowa drzewostanu, leśni mieszkańcy, pokolenia lasu (przy trasie ulokowana jest uprawa leśna), typy siedliskowe lasu (co to takiego, po czym można je rozpoznać),  charakterystyka pracy leśnika na namacalnych przykładach. 

  Fasolki poznają leśne ścieżki
 • Święto naszych Przedszkolaków

  Z okazji Dnia Przedszkolaka w grupie Fiołków i Bratków odbył się bal na sto par:). Nasza sala zamieniła się w bajkowy pałac, który wypełni się księżniczkami, piratami, tygrysami i innymi postaciami.

  Święto naszych Przedszkolaków
 • Żabka i bocian- przestawienie teatru Art-Re w Ziarenku

  W minioną środę przedszkolaki przeniosły się w świat małej, niesfornej żabki, która mamy nie słuchała. Przygoda głównej bohaterki rozpoczęła się na łące nieopodal  jej domu.

  Żabka i bocian- przestawienie teatru Art-Re w Ziarenku
 • Nowy lokator w Ziarenku

  W minionym tygodniu do Bratków zawitał gość – królik miniaturka – Milka.

  Rozwijanie u przedszkolaków takich cech jak odpowiedzialność czy opiekuńczość to jedno z wielu wyzwań, które stoją przed nauczycielem.

  Nowy lokator w Ziarenku
 • Harce i pląsy w Koniczynkach

  W piąt­kowe przed­po­łu­dnie odbyły się w Koni­czyn­kach zaję­cia ani­ma­cyjno – inte­gra­cyjne z wyko­rzy­sta­niem chusty ani­ma­cyj­nej :). Takie zabawy są bardzo ważne dla roz­woju grupy szcze­gól­nie na samym jej początku.

  Harce i pląsy w Koniczynkach
 • Fasolki w Skansenie

  Na początku września, korzystając z wciąż jeszcze letniej pogody, Fasolki pojechały na wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej. Przemiła Pani oprowadziła dzieci po skansenie opowiadając o tym, jak kiedyś ludzie na wsi mieszkali i czym się zajmowali.

  Fasolki w Skansenie
 • Anio­łek, fio­łek, róża, bez…

  W ostatnim turnusie wakacyjnym młodsza grupa przeniosła się w świat gier planszowych i zabaw podwórkowych. Przedszkolaki miały okazję poznać i zagrać w różne gry planszowe.

  Anio­łek, fio­łek, róża, bez…
 • Wier­szem malo­wane … …(…i nie tylko)

  Piąty turnus waka­cyjny minął nam arty­stycz­nie. Star­sza grupa za sprawą opo­wia­da­nia o „Białej Kra­inie i czar­no­księż­niku Kolo­ru­chu” dowie­działa się, jak powstają kolory pochodne przy użyciu trzech pod­sta­wo­wych kolo­rów.  Pod koniec tygo­dnia dzieci miały okazję uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach garn­car­skich, na któ­rych dowie­działy się kilka cie­ka­wo­stek na temat tego giną­cego zawodu. Każde dziecko wyko­nało na kole garn­car­skim własny wyrób z gliny.

  Wier­szem malo­wane … …(…i nie tylko)
 • Sport to zdro­wie, każdy przed­szko­lak Ci o tym opo­wie!

  Najcieplejszy miesiąc lata, czyli lipiec, zakończyliśmy na sportowo. Starsi Ziarenkowicze na początku tygodnia postanowili udowodnić, że siedzenie przed komputerem i oglądanie telewizji można zastąpić wieloma ciekawymi czynnościami, a przy okazji zadbać o zdrowie.

  Sport to zdro­wie, każdy przed­szko­lak Ci o tym opo­wie!
 • Mar­mo­lada, cze­ko­lada ten, kto lubi to zajada!Czyli coś dla każ­dego Łasu­cha i nasze kulinarne wyzwania.

  Trzeci tydzień waka­cji w naszym przed­szkolu upły­nął nam pod hasłem „Cze­klada, maro­lada…”, a więc towa­rzy­szyły nam różne pysz­no­ści i słod­ko­ści.

  Mar­mo­lada, cze­ko­lada ten, kto lubi to zajada!Czyli coś dla każ­dego Łasu­cha i nasze kulinarne wyzwania.
 • Czy ta wyspa jest bez­ludna?

  Kolej­nym punk­tem naszej waka­cyj­nej wyprawy było zwie­dza­nie ego­tycz­nych zakąt­ków świata, pozna­wa­nie ich tajem­ni­czych miesz­kań­ców oraz zwy­cza­jów.

  Czy ta wyspa jest bez­ludna?
 • Ahoj przygodo!

  Pierwszy turnus naszej wakacyjnej przygody minął pod znakiem podmorskich wypraw. Ziarenkowicze rozpoczęli podróż pokonując skocznym krokiem morskie fale w trakcie zabaw. Kiedy dotarli do celu stanęli przed odpowiedzią na ważne pytanie: „Co pływa, a co tonie?”. Po bacznych obserwacjach i osobistym doświadczeniu dlaczego jest tak, a nie inaczej ustaliły, że statek to świetny sposób na przeprawę morza.

  Ahoj przygodo!
 • Laleczka z saskiej porcelany

  Dzisiaj były ostatnie zajęcia baletowe zorganizowane w formie pokazu dla rodziców. Zwiewne jak piórka ziarenkowe baletnice i baletmistrz oczarowali widownię swym tańcem...

  Laleczka z saskiej porcelany
 • Indiański piknik rodzinny

   „Zwyczaje, tradycje i obrzędy indiańskie były nierozerwalnie związane ze światem natury i zwierząt. Indianie żyli w harmonii z otaczającym światem, kierowali się ponadczasowymi wartościami, takimi jak: umiłowanie wolności, solidarność, uczciwość, prawdomówność, hojność i odwaga. Wierzyli również w równość wszystkich stworzeń na ziemi”

  Indiański piknik rodzinny
 • Zakończenie roku w Poziomkach

  Kolejna grupa zakończyła edukację w naszym przedszkolu. Tym razem w miniony piątek pożegnaliśmy Poziomki. Odświętnie ubrane Poziomeczki recytowały wierszyki  i śpiewały piosenki  dla zgromadzonych w sali rodziców i zaproszonych gości. 

  Zakończenie roku w Poziomkach
 • Wycieczka na Dworzec PKP i Lotnisko

  W czwartek 16 czerwca dzięki zaangażowaniu i pomocy Pani Emilii - mamy Witka, Fasolki i Poziomki były na wycieczce. Dzieci zwiedziły Dworzec PKP i Lotnisko w Świdniku. 

  Wycieczka na Dworzec PKP i Lotnisko
 • "Chcę jak z bajki życie mieć" - przedstawienie dla Bratków

  Rodzice z grupy Bratków przygotowali dla swych pociech MEGA niespodziankę. Wdzięczni za każde przedstawienie przygotowane przez dzieci dla nich, postanowili tym razem odwrócić role i wystąpić na scenie.

  "Chcę jak z bajki życie mieć" - przedstawienie dla Bratków
 • Czary-mary - weź pałeczkę do ręki

  Z okazji Dnia Dziecka w naszym przedszkolu pojawił się prawdziwy czarodziej. Sztuczki jakie zaprezentował, wprawiły w zdumienie i zachwyt nawet największych sceptyków. Czerwone piłeczki znikały i rosły na naszych oczach, by po chwili pojawić się w postaci jajek i cukierków.

  Czary-mary - weź pałeczkę do ręki
 • Papier czer­pany – warsz­taty inte­gra­cyjne w gru­pie Fiołki

  24 maja Nasze Fiołki wraz z rodzi­cami miały oka­zję prze­ko­nać się jak taki papier powstaje, doświad­czyć jak wygląda masa papie­rowa oraz stwo­rzyć wła­sny obra­zek z papieru czer­pa­nego. Była to nie­zwy­kła zabawa zarówno dla rodzi­ców jak i dla dzieci, bo czy nie jest przy­jemne pochla­pać się odro­binę w cie­płej wodzie na doda­tek z mamą, tatą lub bab­cią? :)

  Papier czer­pany – warsz­taty inte­gra­cyjne w gru­pie Fiołki
 • Fasolkowe „Dzieciaki sadzeniaki”

  W ponie­dzia­łek 23 maja Fasolki uczest­ni­czyły w warsz­ta­tach orga­ni­zo­wa­nych na tere­nie sklepu Leroy Merlin. Celem warsz­ta­tów było naucze­nie dzieci pie­lę­gna­cji roślin i poka­za­nie im warun­ków dla ich pra­wi­dło­wego roz­woju. Nie od dziś wia­domo, że dzieci naj­le­piej przy­swa­jają wiedzę przez zaba­wię. Dla­tego Dzie­ciaki Sadze­niaki to zabawa „w prze­sa­dza­nie kwia­tów”.

  Fasolkowe „Dzieciaki sadzeniaki”
 • Eko zabawki- wewnątrzprzedszkolny rodzinny konkurs plastyczny

  Kon­kurs Eko­lo­giczny „Dru­gie życie” zakoń­czony. W kon­kur­sie mogły wziąć udział dzieci wraz z rodzi­cami z Przed­szkola „ZIARENKO”. Hasłem prze­wod­nim było „Dru­gie życie!”, a celem nad­rzęd­nym kon­kursu było pro­pa­go­wa­nie idei tro­ski o śro­do­wi­sko natu­ralne wśród dzieci w wieku przed­szkol­nym oraz wśród ich rodzi­ców i opie­ku­nów. Zada­niem dzieci bio­rą­cych udział w kon­kur­sie było przy­go­to­wa­nie pracy zwią­za­nej tema­tycz­nie z hasłem kon­kursu.

  Eko zabawki- wewnątrzprzedszkolny rodzinny konkurs plastyczny
 • O zdrowiu i bezpieczeństwie w żłobkowych Rumiankach

  W gru­pie Rumian­ków dwa pierwsze tygo­dnie maja poświę­ci­li­śmy zdro­wiu i bez­pie­czeń­stwu. Codzien­nie jed­nak sta­ramy się jak naj­le­piej dbać o nasze zdro­wie. Pomię­dzy posił­kami wycho­dzimy na dwór, aby zaczerp­nąć świe­żego powie­trza.

  O zdrowiu i bezpieczeństwie w żłobkowych Rumiankach
 • Monkey In A Zoo - Przegląd Przedszkolnej Piosenki Angielskiej

  Jedenastego maja Poziomki wystąpiły na 6. Przeglądzie Przedszkolnej Piosenki Angielskiej. W wojewódzkiej edycji tego przeglądu wzięło udział ponad 600 dzieci.

  Monkey In A Zoo - Przegląd Przedszkolnej Piosenki Angielskiej