Przedszkole Ziarenko

Kontakt

Przedsz­ko­le „Zia­ren­ko” mie­ści się w Lu­bli­nie
na osie­dlu Po­rę­ba przy ul. Bursz­ty­no­wej 20,
mię­dzy Sz­ko­łą Pod­sta­wo­wą nr 51,
a Ko­ścio­łem Mat­ki Bo­żej Ró­żań­co­wej.

 

Nie­pu­blicz­ne Przedsz­ko­le Ro­dzin­ne ZIARENKO
ul. Bursz­ty­no­wa 20
20-576 Lublin


Dyr. Elż­bie­ta Fu­ty­ma – tel. 605 373 563
Telefon: 81 445 97 24
e-ma­il: biuro@przedszkoleziarenko.pl

Przedsz­ko­le jest czyn­ne
od po­nie­dział­ku do piąt­ku
w go­dzi­nach 6.45–17.00