Program „Optymistyczne Przedszkole”

 

Pa­kiet edu­ka­cyj­ny „Op­ty­mi­stycz­ne Przedsz­ko­le” au­tor­stwa Ire­ny Dzierz­gow­skiej i Mi­re­li Naw­rot jest ma­te­ria­łem opar­tym na psy­cho­lo­gicz­nych, pe­da­go­gicz­nych i fi­lo­zo­ficz­nych pod­sta­wach pra­cy z dziec­kiem przed­szkol­nym. Adre­so­wa­ny jest przede wszyst­kim do dzie­ci przed­szkol­nych. Z uwa­gi jed­nak na to, iż przed­szko­le współ­cze­sne jest in­sty­tu­cja trój­pod­mio­to­wą, któ­rą two­rzą dzie­ci, ich ro­dzi­ce oraz per­so­nel przed­szko­la spek­trum od­bior­ców jest zde­cy­do­wa­nie szer­sze.

Pa­kiet w swo­ich za­ło­że­niach uwzględ­nia naj­now­sze stan­dar­dy unij­ne i jest po­dej­ściem in­no­wa­cyj­nym. W wy­ni­ku je­go re­ali­za­cji two­rzy­my każ­de­mu dziec­ku opty­mal­ne wa­run­ki roz­wo­jo­we i przy­ja­zne śro­do­wi­sko wspo­ma­ga­ją­ce roz­wój dziec­ka i wspie­ra­ją­ce je w dro­dze do suk­ce­su w mia­rę je­go moż­li­wo­ści.

Wiek przed­szkol­ny to nie­zwy­kle istot­ny okres w roz­wo­ju dziec­ka. Je­go prze­bieg ma de­cy­du­ją­ce zna­cze­nie dla ko­lej­nych lat ży­cia. Na tym eta­pie dziec­ko jest szcze­gól­nie po­dat­ne na bodź­ce i wpły­wy oto­cze­nia. Au­tor­ki pa­kie­tu „ Op­ty­mi­stycz­ne Przedsz­ko­le” wie­le uwa­gi i miej­sca po­świę­ca­ją czyn­ni­kom de­ter­mi­nu­ją­cym in­ten­syw­ny w tym cza­sie roz­wój fi­zycz­ny, psy­chicz­ny, spo­łecz­ny i emo­cjo­nal­ny. Wy­raź­nie ak­cen­tu­ją ko­niecz­ność dia­gno­zo­wa­nia po­trzeb i ocze­ki­wań dziec­ka oraz pro­jek­to­wa­nia twór­czych oka­zji edu­ka­cyj­nych po­zwa­la­ją­cych dziec­ku prze­ży­wać, przy­swa­jać, od­kry­wać i dzia­łać. Ta­kie moż­li­wo­ści ma­ja rów­nież re­ali­zu­ją­ce ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne na­uczy­ciel­ki i wspie­ra­ją­cy to przed­się­wzię­cie ro­dzi­ce.

Ire­na Dzierz­gow­ska i Mi­re­la Naw­rot two­rzą szan­se na­uczy­cie­lo­wi, wspo­ma­ga­ją­ce­mu roz­wój dziec­ka, wy­ko­rzy­stać bo­ga­tą ga­mę twór­czych sy­tu­acji oraz al­ter­na­tyw­nych me­tod wspie­ra­nia dziec­ka w dro­dze do suk­ce­su. Po­przez włą­cze­nie do ści­słej współpra­cy ro­dzi­ców „bu­du­ją” ujed­no­li­co­ny sys­tem od­dzia­ły­wań wy­cho­waw­czych po­zwa­la­ją­cy wzmac­niać po­czu­cie war­to­ści dziec­ka, wpły­wać na po­czu­cie je­go spraw­stwa, uczyć roz­po­zna­wa­nia i kon­tro­lo­wa­nia je­go emo­cji. Są to nie­zmier­nie waż­ne ob­sza­ry wa­run­ku­ją­ce suk­ce­sy szkol­ne dziec­ka i od­po­wie­dzial­ne za wspie­ra­nie pro­ce­su so­cja­li­za­cji, per­so­na­li­za­cji, a tak­że en­kul­tu­ra­cji dziec­ka przedszkol­nego.


PRZEDSZKOLE RODZINNE ZIARENKO
ja­ko OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE to wy­jąt­ko­we miej­sce:

 • dia­gno­zu­ją­ce in­te­li­gen­cję dzie­ci
 • jest urzą­dzo­ne w spo­sób, któ­ry wspie­ra róż­no­rod­ne za­in­te­re­so­wa­nia
 • do­strze­ga suk­ce­sy każ­de­go dziec­ka, wzmac­nia je i oma­wia z ro­dzi­ca­mi
 • umie­jęt­nie oce­nia osią­gnię­cia dzie­ci
 • dba o sta­ły roz­wój per­so­ne­lu


Pra­gnie­my kształ­cić OPTYMISTYCZNYCH PRZEDSZKOLAKÓW,
któ­rych cha­rak­te­ry­zu­je:


 • opty­mizm, ra­dość, życz­li­wość
 • od­wa­ga i sa­mo­dziel­ność, chęć cią­głe­go ucze­nia się,
  roz­wi­ja­nia swo­ich za­in­te­re­so­wań i ta­len­tów,
 • umie­jęt­ność swo­bod­ne­go wy­ra­ża­nia próśb i ocze­ki­wań;
 • kre­atyw­ność i fan­ta­zja,
 • odróż­nia­nie do­bra od zła, em­pa­tia, przy­ja­zne na­sta­wie­nie
  do ko­le­ża­nek i ko­le­gów,
 • umie­jęt­ność do­strze­ga­nia wła­snych suk­ce­sów i po­ra­żek,
 • wia­ra we wła­sne moż­li­wo­ści,
 • współ­pra­ca z ko­le­żan­ka­mi i ko­le­ga­mi, a nie cią­gła ry­wa­li­za­cja.


Op­ty­mi­zmu moż­na się na­uczyć, wy­star­czy tyl­ko chęć i za­pał. Al­lan Loy Mc Gin­nis po­wie­dział: „Op­ty­mi­ści le­piej się uczą, są zdrow­si, wię­cej za­ra­bia­ją, za­kła­da­ją dłu­go­trwa­łe i szczę­śli­we mał­żeń­stwa, utrzy­mu­ją więź ze swy­mi dzieć­mi, a na­wet dłu­żej ży­ją”, na­to­miast Cla­re Bo­oth Lu­ce: „Nie ma w ży­ciu bez­na­dziej­nych sy­tu­acji, są tyl­ko lu­dzie, któ­rzy sta­li się bez­rad­ni wo­bec nich.”

Ra­dość z ży­cia i uśmiech na twa­rzy to owo­ce opty­mizmu, któ­ry pra­gnie­my w każ­dym dziec­ku, Ro­dzi­cu i nas sa­mych za­szcze­pić.

Program i metody pracy