Program i metody pracy

 

Każ­de dziec­ko ma w so­bie wiel­ką na­tu­ral­ną cie­ka­wość ota­cza­ją­ce­go je świa­ta. Dba­my o to, by w pro­ce­sie dy­dak­tycz­no-wy­cho­waw­czym, przed­szko­la­ki w Zia­ren­ku na co dzień zdo­by­wa­ły wie­dzę przez wie­lo­zmy­sło­we do­świad­cza­nie rze­czy­wi­sto­ści. Dla­te­go też tak do­bie­ra­my pro­gra­my i me­to­dy pra­cy, aby roz­bu­dzać w dzie­ciach kre­atyw­ność, lo­gicz­ne my­śle­nie, by roz­wi­jać ich uzdol­nie­nia i w ten spo­sób przy­go­to­wać na­sze przed­szko­la­ki za­rów­no do pod­ję­cia na­uki w szko­le ja­ki i do do­ro­słe­go ży­cia.

 

Du­że zna­cze­nie przy­wią­zu­je­my do or­ga­ni­za­cji wy­cie­czek przed­szkol­nych, któ­re są jed­ną z cie­kaw­szych form pro­wa­dze­nia lub uzu­peł­nie­nia za­jęć wy­cho­waw­czo-dy­dak­tycz­nych w przed­szko­lu. Słu­żą one bez­po­śred­nie­mu po­zna­niu rze­czywistości i po­zwa­la­ją ob­ser­wo­wać rze­czy, zja­wi­ska, pro­ce­sy i sy­tu­acje w „na­tu­ral­nych wa­run­kach i na­tu­ral­nym ich prze­bie­gu”. Do­kła­da­my sta­rań, by by­ły one zwią­za­ne z re­ali­za­cją ak­tu­al­ne­go te­ma­tu w da­nej gru­pie, przez co oma­wia­ne za­gad­nie­nie sta­je się bliż­sze dziec­ku.

 

Program i metody pracy