Pedagogika Marii Montessori w Ziarenku

 

Mi­sją na­sze­go przed­szko­la jest wspie­ranie i sty­mu­lo­wa­nie ca­ło­ścio­we­go roz­wo­ju dziec­ka z uwzględ­nie­niem je­go moż­li­wo­ści, po­trzeb oraz za­in­te­re­so­wań, opar­te m.in. na pe­da­go­gi­ce Ma­rii Mon­tes­so­ri.


„Naj­waż­niej­szy okres w ży­ciu to nie czas stu­diów uni­wer­sy­tec­kich,
ale pierw­szy okres, od uro­dze­nia do szóste­go ro­ku ży­cia.
Jest to czas, kie­dy for­mu­je się in­te­li­gen­cja czło­wie­ka i nie tyl­ko ona,
ale ca­łość je­go zdol­no­ści psy­chicz­nych. ”

Ma­ria Mon­tes­so­ri


Wiek przed­szkol­ny jest bar­dzo waż­nym okre­sem w ży­ciu dzie­ci. Je­go prze­bieg ma de­cy­du­ją­ce zna­cze­nie dla ko­lej­nych lat ży­cia. U dzie­ci w wie­ku 2,5–6 lat wy­stę­pu­ją okre­sy szcze­gól­nej wraż­li­wo­ści na róż­ne­go ro­dza­ju bodź­ce. Są to eta­py roz­wo­jo­we eks­tre­mal­nej chłon­no­ści umy­słu pod­czas ucze­nia się i na­by­wa­nia kon­kret­nych kom­pe­ten­cji.

Na­sze przed­szko­le two­rzy dzie­ciom ta­kie wa­run­ki do roz­wo­ju i na­uki, aby po­móc każ­de­mu dziec­ku w je­go in­te­gral­nym roz­wo­ju.

Istot­ny­mi ele­men­ta­mi dla nas w wy­cho­wy­wa­niu i kształ­ce­niu dzie­ci są:

 • li­czymy się w pro­ce­sie wy­cho­wa­nia i na­ucza­nia z in­dy­wi­du­al­ny­mi ce­cha­mi dziec­ka
 • opar­amy się na ak­tyw­no­ści dziec­ka ja­ko wa­ru­neku roz­wo­ju i pod­sta­wa wy­cho­wa­nia
 • sty­mu­lujemy ca­ło­ścio­wy roz­wo­ju dziec­ka
 • bu­dzimy mo­ty­wa­cję we­wnętrz­nej oraz roz­wi­ja­my sa­modzielność 
  i wia­rę we wła­sne si­ły
 • roz­wi­ja­my wszyst­kie sfer oso­bo­wo­ści
 • wzmacniamy sa­modzielne do­cho­dze­nie dzie­ci do wie­dzy po­przez po­szu­ki­wa­nie, od­kry­wa­nie, dzia­ła­nie
 • uczymy kształ­to­wa­nia po­staw wza­jem­nej po­mo­cy bez ry­wa­li­za­cji;


Opie­ra­jąc się na pe­da­go­gi­ce Ma­rii Mon­tes­so­ri, nie­zwy­kle istot­na jest dla nas za­sa­da związ­ku z rze­czywistością spo­łecz­ną i przy­rod­ni­czą. We­dług niej wa­run­kiem roz­wo­ju dziec­ka jest kon­takt z bo­ga­tą tre­ścią oto­cze­nia, przez dia­log i więź z kul­tu­rą, na­tu­rą i świa­tem rze­czy. Na­le­ży od naj­młod­szych lat włą­czać dziec­ko w nurt ży­cia spo­łecz­ne­go.

Na­sza ka­dra wspie­ra roz­wój dzie­ci w każ­dej sfe­rze. Nau­czy­ciele sty­mu­lu­ją ak­tyw­ność i pod­trzy­mu­ją we­wnętrz­ną mo­ty­wa­cję dzie­ci do sa­modzielnego zdo­by­wa­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści. Prze­ja­wia­ją wiel­ką wia­rę w dziec­ko i je­go pra­cę. Nau­czy­ciel jest nie tyl­ko twór­cą i or­ga­ni­za­to­rem pra­cy, ale in­te­gral­ną czę­ścią śro­do­wi­ska. Po­ma­ga dziec­ku sa­modzielnie od­kry­wać rze­czy­wi­stość, jest po­śred­ni­kiem po­mię­dzy dziec­kiem a oto­cze­niem. Nau­czy­ciel, do­ko­nu­jąc ob­ser­wa­cji, oce­nia moż­li­wo­ści, po­trze­by roz­wo­jo­we, za­in­te­re­so­wa­nia oraz uzdol­nie­nia dziec­ka. Okre­śla okre­sy szcze­gól­nej wraż­li­wo­ści, co sta­no­wi pod­sta­wę or­ga­ni­zo­wa­nia dzia­łań dy­dak­tycz­no – wy­cho­waw­czych.

Czer­piąc z pe­da­go­gi­ki Ma­rii Mon­tes­so­ri, bar­dzo waż­na jest dla nas za­sa­da ła­du i po­rząd­ku. Po­ma­ga to dziec­ku w zdo­by­ciu orien­ta­cji w oto­cze­niu, w któ­rym prze­by­wa, po­zna­niu struk­tu­ry te­go oto­cze­nia oraz zdo­by­ciu do nie­go za­ufa­nia oraz na­uki kon­cen­tra­cji. Upo­rząd­ko­wa­ny świat przedmio­tów oraz ład ze­wnętrz­ny (w tym sta­bil­ne wię­zy rodzin­ne, ja­sne re­gu­ły ży­cia i dzia­ła­nia) po­ma­ga­ją dziec­ku:

 • two­rzyć ład du­cho­wy
 • roz­wi­jać umie­jęt­ność po­rząd­ko­wa­nia oraz sys­te­ma­ty­zo­wa­nia wra­żeń
 • zdo­by­wać kla­row­ny obraz sie­bie i świa­ta


Istot­ne zna­cze­nie ma dla nas rów­nież za­sa­da swo­bo­dy i wol­no­ści w dzia­ła­niu. Pod­czas cza­su wol­ne­go dziec­ko sa­mo mo­że wy­brać miej­sce oraz for­mę pra­cy. Sa­mo­dziel­ny wy­bór dzia­ła­nia i je­go re­ali­za­cja jest do­sko­na­łą spo­sob­no­ścią do:

 • pla­no­wa­nia i prze­my­śle­nia swo­ich czyn­no­ści
 • za­sta­no­wie­nia się nad kon­se­kwen­cja­mi wła­snej ak­tyw­no­ści
 • wy­ko­ny­wa­nia pra­cy na wła­sną od­po­wie­dzial­ność
 • spraw­dze­nia sie­bie
 • od­kry­cia swo­ich moc­nych oraz sła­bych stron


Na­sze przed­szko­le po­sia­da sze­reg ma­te­ria­łów edu­ka­cyj­nych cha­rak­te­ry­stycz­nych dla sys­te­mu Ma­rii Mon­tes­so­ri i jest suk­ce­syw­nie w nie wzbo­ga­ca­ne. Ma­te­ria­ły te ce­chu­je:

 • opra­co­wa­nie ich w ta­ki spo­sób, aby dziec­ko po­zna­wa­ło świat od kon­kre­tu do abs­trak­cji, czy­li zgod­nie z moż­li­wo­ścia­mi roz­wo­jo­wy­mi (dziec­ko mu­si naj­pierw do­świad­czyć, aby móc póź­niej ukształ­to­wać w swo­im umy­śle za­sa­dy, po­ję­cia i re­la­cje)
 • atrak­cyj­ność (in­ne niż za­baw­ki, z któ­rymi sty­ka­ją się na co dzień)
 • stop­nio­wa­nie trud­no­ści (do­sto­so­wa­ne do wie­ku)


Przedsz­ko­le Zia­ren­ko po­wsta­ło z my­ślą o stwo­rze­niu miej­sca przy­ja­zne­go dla dzie­ci i ich ro­dzi­ców. Jest to miej­sce, w któ­rym dzie­ci roz­wi­ja­ją się we wła­snym tem­pie, oto­czo­ne są sza­cun­kiem i uwa­gą dla swo­jej pra­cy, a dzie­ciom wska­zu­je się dro­gę, a nie na­ka­zu­je się nią po­dą­żać.

Program i metody pracy