Kliknij i pobierz kartę zgłoszenia

 

Rekrutacja

 

Szanowni  Ro­dzi­ce!

 

 

Dysponujemy wolnymi miejscami dla dzieci z rocznika  2014 i 2015 

 

W styczniu 2021 ruszy nabór na kolejny rok przedszkolny.

Serdecznie zapraszamy!!!

 


Kar­tę zgło­sze­nia moż­na po­brać i zło­żyć bez­po­śred­nio w przed­szko­lu 

lub też wy­peł­nić i ode­słać na nasz ad­res ma­ilo­wy: biu­ro­@przedsz­ko­le­zia­ren­ko.pl

Trzy kro­ki Zia­ren­ko­wej re­kru­ta­cji:

Rekrutacja

   
Przedszkole Ziarenko Zło­że­nie kar­ty zgło­sze­nia
   
Przedszkole Ziarenko In­dy­wi­du­al­ne in­for­ma­cyj­ne spo­tka­nie z Ro­dzi­ca­mi za­in­te­re­so­wa­ny­mi za­pi­sem dziec­ka do przed­szko­la (nt wi­zji przed­szko­la, or­ga­ni­za­cji pra­cy itp.)
   
Przedszkole Ziarenko Pod­pi­sa­nie umo­wy oraz wpła­ta wpi­so­we­go
   

Re­kru­ta­cja tr­wa do wy­czer­pa­nia miejsc.


Ser­decz­nie za­pra­sza­my!