Program „Ca­ła Pol­ska czy­ta dzie­ciom”

 

Ca­ła Pol­ska czy­ta dzie­ciom jest to kam­pa­nia spo­łecz­na, roz­po­czę­ta w czerw­cu 2001 przez Fun­da­cję „ABCXXI – Ca­ła Pol­ska czy­ta dzie­ciom ma­ją­ca na ce­lu pro­pa­go­wa­nie co­dzien­ne­go czy­tania dzie­ciom ja­ko sku­tecz­ną, ta­nią i przy­ja­zną me­to­dę wspo­ma­ga­nia ich wszech­stron­ne­go. Kam­pa­nia ta, za­chę­ca ro­dzi­ców, wy­cho­waw­ców i in­nych do­ro­słych, do co­dzien­ne­go, co naj­mniej 20-mi­nu­to­we­go czy­tania dzie­ciom. Jed­no­cze­śnie, Fun­da­cja przy­po­mi­na o po­trze­bie kon­tro­lo­wa­nia ilo­ści i ja­ko­ści pro­gra­mów te­le­wi­zyj­nych oraz gier kom­pu­te­ro­wych, któ­re w ży­ciu prze­cięt­ne­go współ­cze­sne­go dziec­ka zaj­mu­ją wię­cej cza­su niż szko­ła.

W na­szym przed­szko­lu, szcze­gól­nie w po­rze po­po­łu­dnio­wej czy­tamy na­szym dzie­ciom książ­ki. Za­pra­sza­my rów­nież do te­go Ro­dzi­ców, któ­rzy bar­dzo chęt­nie włą­cza­ją się w ak­cję pro­pa­go­wa­nia czy­tel­nic­twa wśród przed­szko­la­ków.

„Ca­ła Pol­ska czy­ta dzie­ciom”

Po­ni­żej przed­sta­wia­my zło­tą li­stę ksią­żek po­le­ca­nych przez Fun­da­cję „ABCXXI – Ca­ła Pol­ska czy­ta dzie­ciom” dla dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym:

Wiek 0–4 la­ta:

Mar­ta Bog­da­no­wicz (opra­co­wa­nie) – Ry­mo­wan­ki – przy­tu­lan­ki
Pau­let­te Bo­ur­ge­ois, Bren­da Clark – se­ria o Fran­kli­nie
Jan Brze­ch­wa – Wier­sze i baj­ki
Gil­bert De­la­haye – se­ria o Mar­tyn­ce
Bar­ba­ra Gaw­ry­luk – Dżok, le­gen­da o psiej wier­no­ści
Da­nu­ta Gel­l­nerowa – Cu­kro­we mia­stecz­ko
Ani­ta Gło­wiń­ska – Ki­cia Ko­cia (se­ria)
Di­mi­ter In­kiow – Ja i mo­ja sio­stra Kla­ra (se­ria)
Cze­sław Jan­czar­ski – Miś Usza­tek
Ja­nosch – Ach, jak cu­dow­na jest Pa­na­ma (se­ria)
Astrid Lind­gren – Lot­ta z uli­cy Awan­tur­ni­ków
Sam McBrat­ney – Na­wet nie wiesz, jak bar­dzo Cię ko­cham
Ne­le Most, An­net Ru­dolph – Wszyst­ko mo­je; Co wol­no, a cze­go nie wol­no
Sven Nor­dqvist – Kie­dy ma­ły Fin­dus się zgu­bił (se­ria)
Be­ata Ostro­wic­ka – Lu­la­ki, Pan Cze­ko­lad­ka i przed­szko­le; Ale ja tak chcę!
Jo­an­na Pa­pu­ziń­ska – Śpią­ce wier­szy­ki
Eli­za Pio­trow­ska – Baj­ka o drze­wie
Re­na­ta Piąt­kow­ska – Opo­wia­da­nia z pia­skow­ni­cy
An­nie M. G. Sch­midt – Ju­lek i Jul­ka (se­ria)
Mał­go­rza­ta Strzał­kow­ska – Zie­lo­ny, żół­ty, ru­dy, brą­zo­wy
Ju­lian Tu­wim – Wier­sze dla dzie­ci
Woj­ciech Wi­dłak – Pan Ku­lecz­ka (se­ria)

Wiek 4–6 lat:

Flo­ren­ce Atwa­ter, Ri­chard Atwa­ter – Pan Pop­per i je­go pin­gwi­ny
Hans Ch­ri­stian An­der­sen – Ba­śnie
Gra­ży­na Bą­kie­wicz – Ko­smicz­ni od­kryw­cy – Fra­nio i je­go bab­cia
Wan­da Cho­tom­ska – Wier­sze; Pię­ciop­siacz­ki
Car­lo Col­lo­di – Pi­no­kio
Wac­law Ćtvr­tek – O ga­jo­wym Ch­ro­bot­ku; Baj­ki z mchu i pa­pro­ci
Iwo­na Czar­kow­ska – Biu­ro za­gu­bio­nych za­ba­wek
Do­ro­ta Gel­l­ner – Przedsz­ko­la­kom
Eva Ja­ni­ko­vsz­ky – Gdy­bym był do­ro­sły
Grze­gorz Ja­nusz – Mi­sio­stwo świa­ta
Rok­sa­na Ję­drze­jew­ska-Wró­bel – Sznur­ko­we hi­sto­rie, Ma­leń­kie Kró­le­stwo kró­lew­ny Au­rel­ki
Åsa Lind – Pia­sko­wy Wilk
Astrid Lind­gren – se­ria o Pip­pi Poń­czo­szan­ce; Emil ze Sma­lan­dii
Hugh Lo­fting – se­ria o Dok­to­rze Do­lit­tle
Be­ata Maj­ch­rzak – Opo­wieść o błę­kit­nym psie, czy­li o rze­czach trud­nych dla dzie­ci
Kor­nel Ma­ku­szyń­ski – Przy­go­dy Ko­zioł­ka Ma­toł­ka
Mał­go­rza­ta Mu­sie­ro­wicz – Zna­jo­mi z ze­rów­ki
Alan A. Mil­ne – Ku­buś Pu­cha­tek, Chat­ka Pu­chat­ka
Pi­ja Lin­den­baum – Nu­sia i bra­cia ło­sie (se­ria)
Re­na­ta Piąt­kow­ska – Na wszyst­ko jest spo­sób #; Nie ma nud­nych dni
Mał­go­rza­ta Strzał­kow­ska – Le­śne Głup­ki; Wier­sze do po­duch; Wy­li­czan­ki z pu­stej szklan­ki
Da­nu­ta Wa­wi­łow – Wier­sze
Max Vel­thu­ijs – Żab­ka i ob­cy

Program i metody pracy