Przedszkole Przyjazne Rodzinie

 

Przed­szko­le Ziarenko ja­ko pierw­sze w Lu­bli­nie otrzy­ma­ło Cer­ty­fi­kat Przedsz­ko­la Przy­ja­zne­mu Ro­dzi­nie przy­zna­wa­ne­mu przez Fun­da­cję Cen­trum Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw dla Ży­cia i Ro­dzi­ny. Cer­ty­fi­kat ten nada­wa­ny jest pla­ców­kom de­kla­ru­ją­cym się chro­nić dzie­ci przed tre­ścia­mi kwe­stio­nu­jącymi zna­cze­nie ro­dzi­ny w ży­ciu czło­wie­ka oraz po­dej­mu­ją­cym dzia­ła­nia na­kie­ro­wa­ne na pro­mo­cję war­to­ści pro­ro­dzin­nych. Przy­ję­cie przez Przedsz­ko­le Cer­ty­fi­ka­tu jest gwa­ran­cją re­ali­za­cji przez pla­ców­kę wy­cho­wa­nia dzie­ci i mło­dzie­ży w du­chu sza­cun­ku dla ro­dzi­ny.

 

Przedszkole Przyjazne Rodzinie


Istot­nym ele­men­tem w pra­cy na­sze­go przed­szko­la jest prze­ka­zy­wa­nie dzie­ciom, już od naj­młod­szych lat, spój­ne­go sys­te­mu war­to­ści. Przedsz­ko­le jest pierw­szym eta­pem edu­ka­cji i waż­ne jest, aby wła­śnie wte­dy do­star­czać dzie­ciom od­po­wied­nie wzor­ce, po­nie­waż ma to istot­ny wpływ na ich dal­sze ży­cie i pra­wi­dło­we po­strze­ga­nie świa­ta.

Waż­ne jest dla nas pro­wa­dze­nie ta­kich dzia­łań wy­cho­waw­czych, któ­re kształ­tu­ją u naj­młod­szych sza­cu­nek za­rów­no dla sie­bie jak i dla dru­gie­go czło­wie­ka. Uczy­my dzie­ci od­po­wie­dzial­no­ści, war­to­ści ro­dzi­ny oraz sza­cun­ku do ży­cia. Du­ży na­cisk kła­dzie­my na ści­słą współ­pra­cę na­szej pla­ców­ki z Ro­dzi­ca­mi, któ­rzy ma­ją naj­więk­szy wpływ na roz­wój emo­cjo­nal­ny, in­te­lek­tu­al­ny i du­cho­wy dzie­ci.

 

Na­szym za­da­niem jest uchro­nić dzie­ci przed szko­dli­wy­mi tre­ścia­mi, któ­re kwe­stio­nu­ją bar­dzo waż­ną ro­lę mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny w ży­ciu spo­łecz­nym, a przede wszyst­kim w ży­ciu każ­de­go dziec­ka. Każ­dy wie, jak waż­ną ro­lę w ży­ciu dzie­ci, zwłasz­cza na eta­pie edu­ka­cji przed­szkol­nej, od­gry­wa­ją Ro­dzi­ce. Za­rów­no ma­ma jak i ta­ta ma­ją okre­ślo­ne ro­le w ży­ciu swo­ich po­ciech, a zna­jo­mość ich przez dzie­ci da­je im sa­mym ogrom­ne po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa. Na­szym za­da­niem jest jak naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie Pań­stwa dzie­ci do od­po­wie­dzial­ne­go po­dej­mo­wa­nia wy­zwań zwią­za­nych z dal­szym, do­ro­słym ży­ciem, w tym kształ­to­wa­nie pra­wi­dło­we­go obra­zu ro­dzi­ny i jej war­to­ści w oczach dziec­ka.

Przedszkole Przyjazne Rodzinie